Rezignace

29. října 2018 v 16:31 |  Aktuality
Vážení spoluobčané,
nejprve bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste mě podpořili svými hlasy v podzimních komunálních volbách a vyjádřili tak důvěru nejen mé osobě, ale i celé straně Prosperita pro městys. Moc si toho vážím. Nicméně okolnosti a události minulého volebního období, kdy jsem se jako zastupitelka účastnila velmi emotivních, často nedůstojných a mnohdy ponižujících jednání zastupitelstva městyse a nejednou čelila hrubému a nekorektnímu chování, mě přiměly k nelehkému rozhodnutí na funkci zastupitelky rezignovat. K tomuto kroku také nemalou měrou přispěly výsledky voleb, které dávají tušit, že se situace nijak zásadně nezmění.
Věřím, že mé rozhodnutí pochopíte a zachováte mi svou přízeň.
Mgr. Ilona Kovářová
 

Vážení spoluobčané...

15. října 2018 v 17:00 | J.A. |  Přemítání J.A.

Vážení spoluobčané,


jako občanka Častolovic a volička stávající opozice se ohrazuji proti letáku, který nám došel dva dny před letošními komunálními volbami, a to 3. října t.r., a který je podepsán lídrem zdejší organizace TOP 09.

Protože jsem chodila na všechna veřejná jednání zastupitelstva (až na několik výjimek), mohu dosvědčit, že pokud opoziční zastupitelky hlasovaly proti některému návrhu, nebylo to ze zlé vůle, ani z uražené ješitnosti, nýbrž proto, že uplatňovaly jiné názory na řešení, na což mají plné právo. Pamatuji si, že byly úporně proti smíru s firmou Sovis, protože soudní proces zahájený v minulém období byl na dobré cestě, takže byla naděje na výhru i záchranu asi 2 milionů korun pro obec. Byly také proti změně katastru ve prospěch fy Orsil, protože měly na zřeteli opět zájem obce, hlasovaly proti nevýhodným smlouvám atd. Mohu potvrdit, že zastupitelky vždy pečlivě prostudovaly veškeré dostupné informace k dané věci a ani jedna z nich nehájila nějaké zájmy privátní. Že tomu tak bylo, potvrdil, asi nechtěně, jeden z místostarostů, když na kamery prohlásil, že "to, co je dobré pro radnici, nemusí být dobré pro občany" (!!!)

Dále mohu dosvědčit, že se zastupitelky nedopouštěly žádné manipulace s veřejným míněním, jak se praví v letáku, ani "cílených lží" a nebyly vedeny ani závistí ani záští. Co by komu měly závidět a proč by trpěly záští? Braly na vědomí fakt, že mají o jeden hlas méně než koalice, a tedy jejich návrh neprojde, protože šel "proti zájmům radnice". Manipulovat veřejným míněním pak může jen ten, kdo záměrně nedává prostor, aby byla druhá strana slyšena veřejně. To mohu dokázat např. i z vlastní zkušenosti. Svůj názor na sestavení koalice jsem zveřejnila 15.1.2015 a v únoru na mne Rada, potažmo starosta, podala trestní oznámení pro pomluvu. Ukázala se ta obvinění jako lichá, ale to až v březnu po jednání před "přestupkovou" komisí. Protože jsem své úvahy psala i nadále a zveřejňovala v informační skříňce ODS, byla skříňka zabavena (!). Na opoziční zastupitelky byla starostou podána žaloba, že vydávají tiskovinu pod názvem Dobrý den, Častolovice, musely před přestupkovou komisi až do Hradce Králové, obvinění se rovněž ukázalo jako liché. V letáku lídra TOP 09 je naspáno, že tak byly šířeny pomluvy, dehonestace starosty, šířena zloba, závist atd. apod. Bez jediného důkazu! Bez jediné citace "záštiplného" textu.

Autor článku se pozastavuje nad tím, že se městys octl i v pořadech ČT, že tu byly kontrolní orgány, jako by veřejná kontrola kteréhokoli vedení obce byla něčím odporným, děsným, označujícím snad obec za prašivou a ten, kdo kontroly snad inicioval, je udavač a patří na pranýř! Takhle si vedení obce chce jistě počínat i nadále. Radit se s občany o svých plánech, to by bylo pod úroveň, neboť osvícená radnice ví všechno nejlépe a jakákoli kritická zmínka dehonestuje!

Rovněž ji uráží kontrola a kritický postoj kohokoli. Zároveň se však sám představitel obce, pokud je mi známo, odmítl na kamery vyjádřit a raději se vymluvil na jinou náhlou práci (!). Že by vyvracel "lži", pomluvy, dehonestaci? Proč by to dělal? Pro něj je výhodnější hrát roli ublíženého, což mu ve svém letáku umožnil koaliční kolega.

Jak by dopadly "schůzky" opozičních zastupitelek, které se podle mínění lídra TOP 09 měly sice snažit o to, jak získat "detailnější informace k řešeným záležitostem v obci… i upozorňovat na problémy a chyby, si mohu sama krásně domyslet. Ihned poté, co vyšla starostova zpráva o pondělních hodinách, které věnuje občanům, jsem ho vyhledala. V ohlášenou 13. hodinu nebyl k dosažení, potkala jsem ho při jeho cestě na oběd. Po celou "schůzku mě poslouchal na půl ucha, smál se, ba posmíval, skákal do řeči a ze všech mých připomínek nezbylo nic. Podruhé přišel vůbec pozdě. A na zaměstnaných ženách zastupitelkách měl být s takovýmto přístupem vyžadován zájem? Notabene, když ony chodily na zasedání připravené, zatímco jsem byla svědkem, že řídící zasedání musel pro svou nepřipravenost jednání přerušit? A kde je zákon na to, aby zastupitelka chodila "na schůzky" s vedením obce, které by mělo naopak ke schůzkám zastupitelky pozvat, pokud by ovšem o jejich názor vůbec stálo. Pokud vím, zastupitelky však zpočátku chodily pro informace, na jednu však byla pozvána zcela bezpředmětně policie, jindy musely za informace zaplatit, než věc uvedlo na pravou míru ministerstvo. Udělaly i zkušenost, že co bylo řečeno, nebyla zcela pravda, proto veškeré informace vyžadovaly písemně. A nebylo jich málo!

Pisatel se pak snad až pohoršuje nad tím, že jeho opoziční kolegyně na jednu schůzku přišla, ale s nahrávacím zařízením. Asi věděla proč. Nahrávání se totiž bojí jen lidé, kteří lžou. Kdybych já s sebou měla nahrávač 14.6.t.r., kdy mne představitel obce nevídaným způsobem urážel a nařkl z něčeho, co jsem neudělala, pak bych ho určitě žalovala pro urážku důstojnosti i křivé nařčení. Bez nahrávky by mi, jak jsem ho poznala, zapřel nos mezi očima. Hodit všechnu špínu na toho, kdo se odváží ozvat, to dělali všichni despotové už od antiky. V Rusku takovým říkali samodurové. Samodur nesnese jedinou kritickou zmínku, jeho metodou je zastrašování, posměch, záměna příčin a následků. A samodur rovněž neumožní, aby vztahy mezi lidmi byly příjemné, upřímné, věcné, zdvořilé. Proto se pod samodurstvím daří podlézání, neupřímnosti a … strachu.
Ale to není náš případ, že?

Jana Albrechtová

Leták - říjen 2018

2. října 2018 v 20:00 |  Leták 


DSO Obecní voda

1. října 2018 v 16:00 | P.V. |  Víte, že...?

DSO Obecní voda staví kanalizaci za více než 125 milionů korun

Hlavním cílem DSO Obecní voda Častolovice je zajištění provozu vodovodu včetně dalších služeb spojených s dodávkou pitné vody ve všech členských obcích a zajištění provozu kanalizačního zařízení.

V roce 2017 se započalo s výstavbou splaškové podtlakové kanalizace v členských obcích Čestice a Olešnice s intenzifikací ČOV v Častolovicích s celkovými náklady převyšujícími částku 125 000 000 Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 72 311 817 Kč ze státních zdrojů (Ministerstvo životního prostředí) a 3 000 000 Kč z finančních zdrojů Královéhradeckého kraje. Čestice i Olešnice řeší svou finanční spoluúčast každý svým úvěrem přesahujícím částku 25 000 000 Kč. Tyto obce těmito prostředky rovněž hradí i finanční spoluúčast městyse Častolovice přesahující částku 4 500 000 Kč na intenzifikaci (rekonstrukci) stávající čistírny odpadních vod v Častolovicích, na kterou se nová kanalizace bude připojovat a kterou vedení Častolovic odmítlo uhradit. Zhotovitelem celého díla je Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice skládající se z účastníků VCES, a.s., IMOS Brno, a.s., BAK stavební společnost, a.s.

V letošním roce se již práce posunuly do jednotlivých obcí a intenzifikace ČOV je již téměř z poloviny hotová. Dokončení celého díla je plánované na rok 2019.
DSO ale nezahálel ani v předchozích letech. Každoročně se uskutečňují opravy kanalizací a vodovodů v jednotlivých členských obcích. V roce 2014 se podařilo úspěšně provést rekonstrukci úpravny vody v Častolovicích včetně nového vrtu a rekonstrukci vodojemu na Pasekách s celkovými náklady téměř 13 000 000 Kč s dotací převyšující 9 800 000 Kč (ministerstvo zemědělství). Podíl obcí na financování stavební části (2 438 000 Kč) a projektové dokumentace byl hrazen z vlastních zdrojů DSO.
Rovněž v letošním roce se DSO Obecní voda podílí na rekonstrukcích a opravách v obcích. Z větších akcí se jedná například o ulici Masarykova v Častolovicích, kde DSO na základě výběrového řízení provedlo rekonstrukci vodovodu s nákladem 1 352 205 Kč. Na základě dvou výběrových řízení byla provedena rekonstrukce kanalizace v téže ulici s celkovými náklady 3 867 169 Kč a nadále se provádí rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Severní za cenu 1 683 050 Kč. Na těchto dvou akcích má městys Častolovice finanční spoluúčast.
Z výše uvedeného vyplývá, že společnou rukou se v DSO Obecní voda zadařila spousta nákladných a prospěšných akcí a získala řada dotací - díky vstřícnému postoji starostů Olešnice, Hřibin a Čestic. V současném volebním období však spolupráci ztrpčuje postoj vedení městyse Častolovice, které je naprosto nekomunikativní a dokáže opustit jednání uprostřed jeho průběhu. Doufejme, že do budoucna nastane poněkud jiná, lepší situace v rámci spolupráce a podaří se udržet vodovodní a kanalizační síť v co nejlepším stavu ke spokojenosti všech.

Petr Vondráček, starosta Čestic a předseda DSO Obecní voda

Poznámka: Silácké řeči současných koaličních stran, které jsou součástí jejich volebních programů, jsou zase jenom planými výkřiky nezasvěcených. Při zakládání DSO Obecní voda byla totiž tehdejším starostou Častolovic podepsána smlouva i stanovy, dle kterých má každá obec 1 hlas a hlasy jsou rovnocenné, není-li dohoda a rozumná domluva, může furianství některého člena skončit hlasováním 3:1. Dalším kamenem úrazu je vlastnictví. Hrdlení Častolovic o metry, možná kilometry kanalizace je poněkud trapné, byť souhlasím, že by se tyto vztahy měly ujasnit, navíc vybudování nové kanalizace v obcích Olešnice (půjde až z Hoděčína) a Čestice přispěje ke zvýšení nájmu AQUASERVUSu, tudíž i ke zvýšení příjmů DSO. Podstatné však je, že významné součásti vodovodního řadu patří DSO. Jednak vodojem, který je dokonce i na katastru obce Hřibiny - Ledská, ale i úpravna vody a nový vrt, byť na katastru Častolovic, ale rekonstruované a vybudované z dotace a finančních prostředků DSO. Pokud by však Častolovice urputně usilovaly o samostatnost, musí počítat s tím, že na evropské dotace by určitě nedosáhly, tak jako to bylo v předminulém volebním období, kdy byl zpracován projekt na intenzifikaci ČOV, dotace však nedopadla. Daleko důležitější je, snažit se prosadit soutěž při výběru provozovatele, neboť AQUASERVISu končí smlouva v roce 2020. Nebylo by příjemné, mít výhodnější ceny vodného a stočného? I když v souvislosti s celostátním trendem to je úkol poněkud obtížný, ale při maximálním nasazení…….. Kdo ví?

Z vyjádření JUDr. Aleny Brychtové

28. září 2018 v 10:30 | A.B. |  Kde je pravda?

Z vyjádření JUDr. Aleny Brychtové

Prošla jsem celý případ včetně dopisu pana starosty, který rozeslal obyvatelům obce. Jeho zášť z něho doslova čiší... U starosty obce, který musí zastupovat všechny občany, je mimořádně špatné, když se nechá unášet vlastními pocity a ani se neobtěžuje si cokoliv o věci zjistit, natožpak si cokoli ověřit. Je zcela evidentní, že vycházel pouze z toho, co mu jednostranně řekl jeho právní zástupce, který má sám do určité míry máslo na hlavě, jak dále uvádím.

Myslím si, že by bylo vhodné sdělit občanům, o co vlastně jde. Kde že se nějaká, z pohledu pana starosty šikanózní exekuce, vůbec vzala. Pan starosta sdělil občanům, že zaplatili částku 27 7802,-- Kč před zahájením exekuce - to není pravda. Zaplatili dne 27. 7. 2018, ale exekuce byla zahájena už 20.07.2018. Proč se ale o nějaké exekuci bavíme? Proč pan starosta neinformoval o tom, že část stávajícího zastupitelstva a redakční rada jimi řízená opakovaně a vědomě porušila zákon, přestože byla k dodržování zákona a o povinnostech tiskovým zákonem uložených mnou písemně upozorněna ještě dříve, než byla podána žaloba? Proč tehdy nepřistoupili na mnou navrhovaný smír? - viz můj dopis ze dne 1. 12. 2016 a také výzva před žalobou ze dne 14. 03. 2017.

Proč nepřistoupili na smír navrhovaný při jednání přímo Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou, kdy pan soudce v rámci předvídatelnosti rozhodnutí výslovně uváděl, že obec bude s největší pravděpodobností ve sporu neúspěšná. Pan starosta (dle sdělení právního zástupce obce přímo soudci) návrh smíru odmítl. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou žalobě vyhověl a uložil obci splnit zákonnou povinnost a nahradit náklady řízení. Obec ani tehdy ze své pozice neustoupila a podala odvolání. Odvolací soud odvolání zamítl. V odvolání zcela jednoznačně potvrdil, že obec zákon porušila.Pan starosta se ani jednou neobtěžoval jednání soudu se zúčastnit. Potom se nemůže ani dovolávat toho, že by snad nebyl úplně a včas informován. Jednání u odvolacího soudu se konalo 4. 6.2018. Právní zástupce obce byl přítomen. Rozsudek, že odvolání obce není důvodné, byl vyhlášen a protokol z jednání byl účastníkům předán. Obec tedy již od 4. června 2018 věděla, že bude povinna platit náklady, a to v krátké lhůtě 3 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku. Mohla - a byla povinna - si včas zjistit kdy a kam má platit. Rozsudek byl oběma stranám - tedy i zástupci obce - doručen dne 26. června 2018, tohoto dne nabyl právní moci. Částku 27.780,-- Kč byla obec povinna zaplatit 29. 06. 2018. Tento den měly již být peníze na mém účtu. Obec ale zaplatila až 27. 7. 2018 - tedy za více než 28 dní po splatnosti určené pravomocným rozsudkem soudu. Vše je doloženo soudními rozsudky - vyznačením právní moci a vykonatelnosti provedeným soudem - uvedené přímo na rozsudku, na poslední straně dole.

Informace v dopisu bez uvedení data, který napsal pan místostarosta, že rozsudek byl doručen jejich právnímu zástupci dne 3. 7. 2018 je nepravdivá - přesto byla vědomě poskytnuta občanům obce. Tomu se přinejmenším říká vědomé zkreslování skutečnosti.

Shrnuto - pravomocné rozsudky soudů uložily obci povinnost zaplatit částku 27.780,--.Kč do 29. června 2018. Tuto povinnost obec nesplnila.

Plná moc právního zástupce obce (stejně tak jako ta moje) zanikla právní mocí rozsudku odvolacího soudu. Jde ale o obvyklý postup, když právní zástupci obou stran ještě poskytují součinnost ke splnění uložené povinnosti. Právní zástupce obce JUDr. Malý můj e-mail ze 3.července 2018, který ten den také obdržel, zřejmě předal JUDr. Smutnému, který jednal dále. Ten obci můj e-mail poslal až o dost později, což mi potvrdil v e-mailu zaslaném dne 31.7. 2018, ve kterém uvádí, že ho mrzí, že jsem se na něho neobrátila s urgencí, že Častolovice nereagovali a píše, že - cituji "vypadá to na problém s doručením e-mailu s rozsudkem a platebními údaji". V té době jsem byla mimo kancelář a musel vědět, že jeho e-mail nebyl doručen a přečten. Obec zaplatila 27. 7. 2018, ale už 20. července 2018 jsem podala návrh na exekuci, o které se obec dozvěděla z televize, protože nařízení exekuce jí v době televizního vysílání ještě nebylo doručeno. Právě televizní vysílání označil právní zástupce za jádro problému.

Není pravdivé tvrzení, že jsem odmítla uzavřít smír - nebyl vůbec navrhován. Právní zástupce mě pouze po mém návratu z dovolené (od 27. 07. do 6.8.2018) kontaktoval (to už bylo po odvysílání zprávy v televizi) a rozhořčeně mě žádal o zpětvzetí návrhu na exekuci. Na to jsem reagovala obratem tak, že jsem panu exekutorovi potvrdila zaplacení dlužné částky 27.780,-- Kč s tím, že předmětem exekuce jsou i náklady exekuce, zahrnující i odměnu exekutora. Již předtím ale dne 3.8.2018 právní zástupce obce podal panu exekutorovi návrh na odklad a na zastavení exekuce. O nějakém smíru jsem tedy ani jednat nemohla.

Vzhledem k tomu, že obec podala návrh na odklad a na zastavení exekuce, nemohl pan exekutor postupovat jinak, než věc předložit soudu, který o tom, jestli exekuce byla podána včas (před zaplacením nebo ne) bude rozhodovat 22. 10. 2018. Do té doby provádění exekuce odložil a podle podaného návrhu obce uvedl, že důvodem odkladu je, že návrh na exekuci byl podán navzdory dohodě. Žádná dohoda o splatnosti uzavřena nebyla. Ze strany soudu jde o zcela obvyklý, zákonem stanovený postup - nikoliv o nějaké jednání ve prospěch obce, jak se snaží pan starosta naznačit.

Rovněž postup pana exekutora, kdy pan starosta ve svém dopisu uvádí, že exekutor zastavil nařízenou exekuci na prodej nemovitostí a na dva ze tří účtů obce u banky, je zcela podle mého návrhu - tedy pan exekutor tak rozhodl nikoliv ze své vůle, ale proto, že jsem to po dohodě s Vámi písemným podáním navrhla. Exekutor je mým návrhem vázán a nemůže udělat nic jiného, než mému návrhu na částečné zastavení exekuce vyhovět. Pan starosta to (zde zřejmě z naprosté neznalosti věci) prezentuje tak, jako by exekutor sám rozhodl ve prospěch obce. K tomu by se měly připočítat i náklady na oznámení na krajský úřad, které předcházelo.

Nevím, jak se mám vyjádřit k části dopisu pana starosty, kde uvádí, že články nemohly být uveřejněny ve Zdroji, který vychází v červenci. O tom jsme vůbec nemluvili. Je zřejmé, že termín pro zveřejnění bude až ve Zdroji za 3. čtvrtletí, který vyjde v říjnu. Exekuce samozřejmě byla navržena pouze na zaplacení splatné částky 27.780,-- Kč. Buď tomu opět pan starosta nerozumí a ani se na návrh na exekuci nepodíval - a nebo se mu to hodilo do mého i vašeho očernění. Oboje je zavrženíhodné.

Vše, co jsem uvedla, mám podložené listinami.

JUDr. Alena Brychtová

Kam dál