Jsou hodnoty, které, ať chceme, nebo nechceme, není možné vyvážit penězi

18. února 2015 v 23:55 | Jiří Václavík ml. |  O dopravě
Jsou hodnoty, které, ať chceme, nebo nechceme, není možné vyvážit penězi

Častolovice jsou, a doufám, že ještě dlouhou dobu budou, malebným městečkem. Byly založeny na nízké terase nad úrodnou říční nivou. Najdeme zde remízky, mokřiny, soustavy rybníků, několik přírodovědně ceněných lokalit se vzácnými rostlinami a poměrně bohatou faunu i flóru. Necitlivé zásahy člověka však již mnohokrát dokázaly tuto nádhernou krajinu nenávratně změnit a poškodit.

Momentálně se nemohu zbavit pocitu, že začínáme být opět svědky chování, kdy jsou někteří jedinci ochotni zaprodat to krásné, co nám zde ještě zbylo, za finanční či jiné požitky. Na veřejném zastupitelstvu dne 11. února 2015 bylo totiž rozhodnuto o posunutí biokoridoru mezi firmou Saint - Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Isover Častolovice o 120 m blíže k Častolovicím a s tím spojené změně územního plánu. Jedná se o krok, který je v rozporu se stanoviskem tvůrce územního plánu Ing. Arch. Křeliny, opozice a troufnu si říct i všech rozumně uvažujících lidí, kdy má firma získat stávající přístupovou cestu k ČOV, která je ve vlastnictví městyse, a na přilehlém pozemku zřídit parkoviště. To, že na zmiňovaném místě vznikne v nejbližší době odstavné parkoviště pro kamiony, je jistě přínosem pro Isover, který dlouhodobě patří k největším znečišťovatelům ovzduší v kraji, nikdo však obyvatelům Častolovic do budoucna nezaručí, že zde někdy v příštích letech nevyroste nová výrobní či skladová hala, která na čistotě už tak špatnému místnímu ovzduší nepřidá. Nepřipravuje náhodou Isover výstavbu další výrobní linky?

Dále tu máme problematiku obchvatu. V minulosti byly projednávány dvě alternativy - tzv. Severozápadní a Jižní varianta. U Jižní varianty však vznikl drobný zádrhel, kdy se původně uvažovalo o tom, že by se kamiony jedoucí po obchvatu obce po najetí na silnici č.I/11 mezi Kostelcem nad Orlicí a Častolovicemi vrátily zpět ke kruhovému objezdu v centru Častolovic a odtud by pokračovaly ulicí Komenského dále ke kvasinské Škodovce. Z tohoto důvodu byla starostkou Mgr. Novohradskou na jednáních probíhajících v letech 2011 - 2014 navržena přeložka mezi silnicí č.I/11 a II/321 vedoucí kolem zámeckého parku k silnici na Synkov nebo Libel ( tzv. Varianty A-E).

Jaký je tedy výhled směrem do budoucna? Jestliže se podaří uskutečnit tzv. Jižní variantu obchvatu, najedou automobily jedoucí od Týniště nad Orlicí před firmou Orsil vpravo na luka do reálně nevyužitelného zátopového pásma a několik desítek metrů pod zintenzifikovanou železniční tratí a cyklostezkou podjedou obec až ke křižovatce mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí. Jestliže se nepodaří zrealizovat přeložku, vrátí se doprava zpět do centra Častolovic a odtud bude možné jet ulicí Komenského pod libelský kopec a dále po silnici č.II/321 na Solnici (RK), nebo odbočit vpravo na silnici č.II/318 a zde pokračovat směr Synkov, či najet na plánovaný obchvat Kostelce nad Orlicí. Existuje více variant, asi nejrozumnější se z mnoha pohledů jeví tzv. Varianta E. Citace územní studie k variantě E: Vedení trasy obchvatu představuje pouze lokální zásah do biokoridorů řeky Kněžné a řeky Bělé a část regionálního biocentra přechází mostním objektem přes železniční trať a řeku Kněžnou. Zásah je minimální. Zásah do údolní nivy není zanedbatelný, trasa vede údolní nivou v délce 733 m, ale tento zásah lze akceptovat, protože křížení údolní nivy jak Kněžné, tak i Bělé je příčné a krajinný prvek tím neztrácí svou funkci.

Za velice nešťastné, až barbarské ke zdejší krajině a lidem, považuji případné prosazení tzv. Severozápadní varianty. Odklon od přeložky (z jakýchkoli důvodů) je pro mne známkou neschopnosti a neochoty vyjednávat s úřady, majiteli pozemků a prohrou nás všech. Když pominu, že je Severozápadní varianta obchvatu delší, určitě se nejsem schopen smířit s tím, že vznikne nějaká dopravní stavba na úpatí kopce Strýc, u obecního rybníka, nad dvorem Polná a v Houšti. Víte, jak jsou tato zákoutí krásná a neopakovatelná? Copak jsme ochotni zničit i poslední nedotčené kousky přírody a zeleně v našem okolí? Stačí, že ze svého rozmaru a pod rouškou podpory sportu, plánujeme "zvelebit" Sokolskou zahradu!

Častolovice by se tímto neuváženým krokem staly "ostrovní říší" a dostaly by se do uzavřeného kruhu, kdy by na jižní straně obce stála stávající silnice č. I/11 (ulice Masarykova) a intenzifikovaná železniční trať, na východě "pouze" intenzifikovaná železniční trať a od západu a severu by naše městečko svíral silniční obchvat. Neříkejte mi, že tento stav nemůže mít vliv na zdraví nás všech! O devastaci okolní krajiny ani raději nemluvě.
Za mě a mé děti: "Děkuji, nechci!"

Jiří Václavík ml.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama