ZM 11.2.2015

16. února 2015 v 10:29 | František |  O radnici
Zápis z veřejného jednání ZM Častolovice ze dne 11.2.2015 - tak trochu jinak

Na středu 11.2.2015 bylo svoláno již druhé veřejné zasedání ZM pod taktovkou nového vedení radnice, nepočítáme-li to ustavující. Galerie A. Hudečka byla oproti letům minulým velmi solidně zaplněna, což svědčí o vzrůstajícím zájmu občanů o dění v našem městysi.

Obvyklé zahájení zasedání obsahovalo jako vždy informaci o zvukové nahrávce pořizované pro potřeby zápisu. Zastupitelka V.Bartošová později požádala o poskytnutí nahrávky, což jí bylo panem starostou s ohledem na výše zmíněné odepřeno. Tady je potřeba dodat, že zastupitel má ze zákona na nahrávku právo a navíc v případě veřejného zasedání si může nahrávku pořizovat i jakákoli třetí osoba, aniž by se tím dopouštěla přestupku, takže reakce pana starosty byla přinejmenším mylná.

Po určení zapisovatele a zvolení návrhové komise následoval návrh zastupitelky V. Bartošové za Prosperitu pro městys na rozšíření programu o bod "zajištění koordinátora pro přechod dětí u obchodu BALA v době 7.15 - 7.45 ve dnech školní docházky". Pan starosta nejprve shledal tento návrh jako zbytečný a snažil se ho přesunout do diskuze. Poté odkázal na chystané jednání s Městskou policií v Kostelci nad Orlicí, kde by mohl být tento problém projednán, na což ale reagovala zastupitelka J.Novohradská tím, že zajištění městského policisty pro tento výkon je pro městys finančně příliš náročné, jednání na toto téma v minulosti již proběhla, domnívá se, že bezpečnost je možné ohlídat za pomoci zaměstnanců MH. Nakonec se ale přeci jen podařilo odhlasovat zařazení nového bodu do programu a po jeho následném projednání bylo jednohlasně odsouhlaseno pověření starosty zjistit možnosti zajištění bezpečnosti v prostoru okolo školy.

Po odhlasování programu, přednesení kontroly plnění usnesení a přečtení zprávy o činnosti RM od 15.12.2014 dostali zastupitelé i veřejnost prostor k případným dotazům. Nečekaně se strhla poměrně dlouhá diskuze k různým tématům. Nejprve urgovala zastupitelka V. Bartošová žádost o poskytnutí faktur za nakoupené notebooky a mobilní telefony, kterou podala již 25.1.2015 a která stále zůstává bez odpovědi. Pan starosta reagoval sdělením, že je to stále v řešení a že neví, zda je možné předkládat faktury zastupitelům.
(Poznámka: každý, tedy i opoziční zastupitel, má dle zákona na vyžádané materiály právo.)
Další dotaz se týkal náplně nově zřízené spolkové komise. Veřejnost a někteří zastupitelé se dozvěděli, že bude pětičlenná a bude mít za úkol zajistit protnutí místních spolků. Dle názoru pana starosty je v Častolovicích příliš mnoho spolků na to, aby fungovaly samostatně. V tomto případě se ale nabízí otázka, jaký význam zde má kulturní komise?!

Pokračovalo se změnou tématu, kdy zastupitel V.Hodný vyzval k zamyšlení, proč některým na jedné straně tolik vadí drahé počítače a na straně druhé se nepozastavují nad velkými finančními ztrátami, které městys "utrpěl" díky soudnímu sporu s firmou SOVIS, a nepřímo tak obvinil minulé vedení městyse z nehospodárnosti. Tato kauza se řeší již od počátku minulého volebního období, ale skutečně nelze vinit nikoho z minulého vedení z čehokoli špatného. Zaprvé žalobu podala firma SOVIS na městys z důvodu nezaplacení díla, které ale nemá v žádném případě takovou cenu, kterou firma požaduje a která byla podepsána starostkou městyse ve volebním období 2006-2010, což potvrzují i znalecké posudky. Tato nepřiměřeně vysoká cena nebyla schválena ani tehdejším zastupitelstvem, ani radou, neexistuje tedy doposud legální podklad k proplacení tak vysoké faktury, kterou SOVIS vystavil. A zadruhé minulé vedení městyse se během svého volebního období dvakrát marně pokoušelo o mimosoudní vyrovnání s firmou SOVIS. Tolik jen stručné vysvětlení, neboť případ je daleko složitější a výši ceny by měl rozhodnout soud. Pokud pan starosta jedná s firmou SOVIS bez vědomí právničky, která městys zastupuje, může vyvolávat toto jednání různé domněnky. V závěru diskuze k této problematice pan starosta lživě a zcela bez důkazů obvinil bývalou paní starostku z rozprodávání plynárenského zařízení v ulici Polnodvorská jiným firmám. Může si tohle dovolit?

Dalším bodem programu bylo rozpočtové opatření týkající se navýšení loňského rozpočtu o příchozí daně, což bylo samozřejmě bez námitek jednohlasně schváleno. Pak ale zastupitelé přešli ke stěžejnímu a pro mnohé ožehavému bodu, kvůli němuž bylo zastupitelstvo v tomto termínu svoláno. Jednalo se o pozemkové úpravy, o které zažádala firma "ORSIL". V zásadě jí jde o to, aby získala stávající přístupovou cestu k ČOV, kterou nyní vlastní městys, a mohla si na přilehlém pozemku zřídit parkoviště. Aby městys nepřišel o jediný přístup k čističce, mělo by být zaručeno, že firma "ORSIL" onu cestu získá až ve chvíli, kdy vybuduje cestu novou. Tohle všechno ale znamená posunutí biokoridoru o 120 m blíže k Častolovicím a zároveň nutnou změnu územního plánu. Mimo to nikdo občanům Častolovic nezaručí, že v příštích letech nevyroste na místě plánovaného parkoviště nová výrobní hala, která na čistotě už tak špatnému místnímu ovzduší nepřidá. Ve finále byla tato pozemková úprava odhlasována v poměru 9:4:1 a tím žádosti firmy "ORSIL" vyhověno. Zarážející na této záležitosti je skutečnost, že minulé zastupitelstvo na svém zasedání dne 18.9.2014 jednohlasně odsouhlasilo, že přístupová cesta zůstane městysi, žádné další změny nepřipustilo a odsouhlasilo konečnou podobu pozemkových úprav. Tohoto hlasování se účastnili i tři zastupitelé, kteří nyní po necelém půlroce zcela změnili svůj názor a hlasovali ve prospěch zmíněné firmy. Koaliční zastupitelka A.Zvěřinová k tomu pouze uvedla, že "nyní byla více seznámena a rozhodla se správně".
(Poznámka: V minulém volebním období se téměř rok projednávaly pozemkové úpravy za přítomnosti různých odborníků, autora územního plánu, který posunutí biokoridoru zcela zavrhl, sboru zástupců vlastníků pozemků i zástupců "ORSILU", výsledek schválený 18.9.2014 vznikl na základě konsensu všech zúčastněných stran. Nyní 5.2.2015 zastupitelé obdrželi materiály celkem nepřehledné, 9.2.2015 byli seznámeni projektantem s požadovanou změnou, jiného odborného vysvětlení se jim nedostalo.)
V podobném duchu reagoval i zastupitel J.Novák, který pronesl, že "je to krok, který nemusí vést k tomu, že tam bude cokoli vybudováno". Na dotaz, jaké výhody z toho plynou pro Častolovice, pan starosta odpověděl, že "nás to nic nestojí, je to partner a jak to tu bude vypadat, záleží na nás všech". Těžko v tom spatřovat nějaká pozitiva. Nebo snad je něco pravdy na domněnce, která na zasedání nejednou zazněla, že bude mít městys nový autobus výměnou za odhlasovanou změnu???

Předposledním bodem jednání byla ona záležitost s koordinátorem na převádění dětí, o čemž je psáno výše, a pak už zbývala pouze diskuze. Ani ta ale neprobíhala hladce a zdaleka nebyla prosta emocí. Zastupitelka H.Rohlenová vznesla dotaz, jak je to s údajným zřízením nového parkoviště podél Sokolské zahrady díky vykácení stávající zeleně a také s nafukovací tenisovou halou, jelikož tyto dvě "zaručené" informace se šíří mezi místními obyvateli rychlostí blesku a nikdo neví, kde je pravda. Pan starosta se vyjádřil v tom smyslu, že je v plánu Sokolskou zahradu zkulturnit a vytvořit z ní kulturní a výstavní centrum. Dále uvedl, že je jejich cílem "dostat" auta z prostoru školy, čímž spekulace o změnách na Sokolské zahradě potvrdil. Zastupitel M.Málek poté všechny přítomné ujistil, že se žádná hala pořizovat nebude, pouze počítají s výstavbou zázemí u tenisových kurtů, ale jedině s podporou 90% dotace. Zastupitelka V.Bartošová se zajímala o to, jak to vypadá s plánovanou schůzkou pro občany ohledně obchvatů a dostalo se jí odpovědi, že se bude konat koncem února. Poslední důležité téma diskuze otevřela paní H., která se zeptala na plánované úpravy silnice I. třídy č.11 v Masarykově ulici. Pro přítomné občany, ale i některé zastupitele, to byla úplně nová informace. Pan starosta odpověděl, že se o tom dozvěděl teprve před deseti dny, kdy byli přizváni na jednání s ŘSD v Hradci Králové, a že "deset dní uteče jako voda". Na názor přítomných občanů, že by měli být informováni minimálně ti, kteří bydlí podél zmiňované silnice a že zastupitelé by se měli občanů v případě možných nevýhod zastat, pan starosta odvětil, že "jednat s ŘSD HK není jednoduché a že parkovací místa pro občany tam asi stejně nevzniknou", kdyby snad bylo potřeba se jich domáhat. K této problematice lze dodat asi jen to, že by bylo bývalo nanejvýš vhodné zařadit ji do programu tohoto zasedání jako informaci pro občany, že ŘSD HK plánuje určité změny, které se pravděpodobně dotknou jejich každodenního života.

Na závěr byl přečten návrh usnesení a pan starosta bezmála tříhodinové zasedání ukončil. Na to, jak krátký byl původně jeho program, se nečekaně protáhlo a řešila se tam spousta zásadních věcí, a proto by na příštím veřejném zasedání nebo na avizované besedě o dopravě koncem měsíce února neměla zůstat ani jedna židle pro veřejnost volná.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama