Veřejná beseda o dopravě 24.2.2015

1. března 2015 v 23:30 | František |  O dopravě
Veřejná beseda o dopravě konaná dne 24.2. 2015 v hospodě Na Hřišti

Na poslední úterý měsíce února, tedy na 24.2.2015, svolalo vedení městyse Častolovice veřejnou besedu o dopravě. Setkání se uskutečnilo od 18 hodin v hospodě Na Hřišti, což se ukázalo být ne úplně šťastným řešením, neboť útulná nekuřácká hospůdka doslova praskala ve švech. Důležitá témata uvedená na pozvánce totiž přilákala nemalý počet nejen místních občanů, kterým není lhostejná problematická dopravní situace v městysi a kteří byli zvědaví na plánovaná opatření a v neposlední řadě také na aktuální informace o různých variantách obchvatu Častolovic.

V úvodu pan starosta několika slovy přivítal všechny přítomné a seznámil je s trojicí témat zahrnutých v programu besedy. Prvním bodem byl podrobnější výklad o možnostech obchvatu Častolovic, poté měla následovat prezentace plánované rekonstrukce silnice I/11 v ulici Masarykova a třetí téma se týkalo dopravy a především bezpečnosti v ulicích Sokolská a Komenského. Na závěr celé besedy bylo počítáno s diskuzí, která měla být stěžejním bodem a zároveň jakousi zpětnou vazbou pro vedení městyse.

První téma, tedy problematiku obchvatu, si vzal za své předseda stavební komise. S pomocí přehledné počítačové prezentace, kterou občané mohli sledovat na velké obrazovce, představil postupně všechny varianty. S největší pravděpodobností vycházel z dokumentu, který byl zpracován firmou AF-CITYPLAN s.r.o. v listopadu loňského roku a nese název Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízené územní studie, neboť se v oné prezentaci objevily i doslovné citace. Největší část výkladu byla věnována právě variantě severozápadní, která by zjednodušeně řečeno vedla přes Strýc kopec, kolem "Obecňáku" a vyústila by pod obcí Synkov. Dle slov pana předsedy je ale tato varianta pro městys velmi nevýhodná, protože kromě faktu, že není zanesena v Územním plánu městyse Častolovice (dále jen ÚP), je také technicky i finančně značně náročná. Zároveň vede kolem zdroje pitné vody pro městys a krásnou přírodou, ve které žije spousta vzácných druhů zvířat. Navíc, i když by odlehčila dopravě v ulici Komenského, příliš by nesnížila dopravní zátěž v ulici Masarykova. Pomyslnou negativní "třešničkou na dortu" by byl vznik vysokého mimoúrovňového křížení silnic za "ORSILEM"směrem do Častolovic, protože nový nájezd na severozápadní obchvat by vedl nad stávajícím nadjezdem. Další možností jak bojovat s přetížením místních komunikací je přeložka silnice II/318, respektive varianta E. Její trasa by vedla za železniční zastávkou podél zámeckého parku a železnice, kterou by poté křížila a končila by pod lesem Houšť přibližně v místech, kde je nyní křižovatka silnic II/318 (na Libel) a II/321 (na Synkov). I na tuto variantu ale stavební komise pohlíží spíše skepticky, a to hned z několika důvodů. Zaprvé vůbec neřeší dopravu v ulici Masarykova a měla by smysl pouze za předpokladu realizace přeložky silnice I/11 (jižní varianta - přes Luka), zadruhé není zanesena v ÚP a zatřetí neleží pouze v katastru Častolovic, ale týká se i katastrů sousedních obcí, tedy Kostelce n. Orl. a Synkova. Na rozdíl od varianty severozápadní má ale jednu obrovskou výhodu. Kraj na tuto variantu E již vyčlenil 340 mil. Kč a měla by být realizována v roce 2020. Občané by se tak mohli v relativně krátké době těšit alespoň na částečné řešení problémové dopravy v Častolovicích. Samozřejmě je zde nezbytná již zmíněná změna ÚP, což za normálních okolností trvá zhruba dva roky, ale lze to i urychlit. Pokud by se vedení městyse rozhodlo pro podporu této varianty, což se zdá být vzhledem k aktuálním informacím a zejména dostupnosti finančních prostředků logické, bude potom záležet na jejich houževnatosti, umění vyjednávat a hlavně na jejich ochotě a vůli bojovat pro dobro městyse. Tato jednání určitě nebývají snadná, ale trpělivost se vždy vyplácí a občané na své zvolené zástupce spoléhají. Navíc v případě vlažného přístupu ze strany vedení městyse hrozí, že vyčleněné peníze "propadnou" a již nebudou městysi poskytnuty. Poslední variantou, která je již zahrnuta v ÚP a je tedy prioritou vedení městyse, je varianta jižní. I tady jsou ale zatím velkou překážkou finance, a i proto je její realizace v nedohlednu.

Druhého bodu besedy se ujal pan starosta a na projektu, který měl k dispozici, demonstroval chystanou rekonstrukci silnice I/11 v ulici Masarykova. Prvotním záměrem bylo opravit propadlé krajnice z "kočičích hlav", které jsou již v některých úsecích nebezpečné. Navíc Ředitelství silnic a dálnic Královéhradeckého kraje zřejmě momentálně disponuje financemi, díky kterým je možné se do akcí tohoto typu pouštět. Městys Častolovice dostal možnost se k chystané rekonstrukci vyjádřit a zároveň mohl sdělit své požadavky, které byly následně zapracovány do zmíněného projektu. Pan starosta nejprve zmínil, že rekonstrukce bude rozdělena do 4 etap (Čestice- "ORSIL", "ORSIL" - nádraží, nádraží - knihovna, knihovna - úřad městyse) a bude probíhat od června do září letošního roku. Poté začal s výčtem konkrétních změn. Samozřejmostí je nový potah v celé délce úseku a také se počítá s opravou mostní konstrukce nad železniční tratí. Největší změny se ale budou týkat 4. etapy, kde dojde ke zúžení silnice a především k vytvoření pruhu pro parkování na pravé straně (ve směru od Čestic). Na levé straně se silnice v některých místech až o 1m posune blíže k nemovitostem a tím zde zanikne možnost parkování. S parkovacími místy se počítá pouze před místní obuví (1x) a před obchodem s dětskou módou U zvonečku (2x), která by měla být zřízena na chodníku. Nelehkým úkolem bude také vyřešit kanalizaci, která se nachází v místech stávající krajnice z "kočičích hlav" a po které v případě realizace tohoto projektu budou jezdit auta. V tomto pruhu by měl být také umístěn piktogram "Cyklisté", což je ale s ohledem na existenci cyklostezky poněkud zarážející. Navíc vzniknou v tomto úseku 4 nová přechodová místa. Otázkou je, zda je to výhodné s ohledem na bezpečnost i ovzduší. Na náměstí v prostoru před stávajícím novinovým stánkem bude vybudována nová autobusová zastávka a celkově bude úprava kolem současného parkoviště uzpůsobena tak, aby opticky oddělovala silnici od zbytku náměstí. Další změnou by bylo sloučení provozu na chodníku pro chodce i cyklisty. Toto řešení se ale zdá být v kombinaci s plánovanými parkovacími místy velmi nevhodné, ba dokonce nebezpečné. Samozřejmě se počítá i s úpravou zeleně a rabátek v těsné blízkosti silnice, kde jsou ale v některých místech navržena místa vysypaná oblázky, které se mohou snadno dostat na vozovku a způsobit velké problémy. To jsou asi ty nejzásadnější změny, které by v případě realizace mohly ve větší či menší míře ovlivnit dopravní situaci v ulici Masarykova, potažmo každodenní život některých občanů.

Třetím bodem besedy, který byl ze všech nejstručnější, byl pověřen místostarosta Tichý. Podal veřejnosti informace o připravovaných opatřeních, která by měla zvýšit bezpečnost v ulici Komenského, a to zejména v prostoru před místní ZŠ, a také v ulici Sokolská. Jak je známo i z médií, bezpečnost v tomto úseku se řeší již od podzimu 2014, kdy se především na podnět bývalé starostky městyse Mgr. Novohradské touto problematikou intenzivně zabývá Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V místě před školou, kde je nyní jakési travnaté rabátko s keři, by měla být nainstalována betonová svodidla. Stávající přechod před sokolovnou v ulici Komenského bude posunut o několik metrů směrem z Častolovic a dojde také ke změně umístění informačního radaru, který je nyní pověšen na zcela nevhodném místě před nebezpečnou zatáčkou, kde odvádí pozornost řidičů v tomto kritickém úseku. Nyní bude měřit rychlost již před autobusovou zastávkou u Sokolské zahrady. Přechod i radar byly řešeny již ve volebním období 2006-2010 a je s podivem, že tehdejšímu vedení městyse bylo schváleno jejich současné umístění….. Přidání zrcadel na výjezdu od fary a naproti od kostela jsou poslední změny týkající se ulice Komenského, neboť, jak uvedl pan místostarosta, situace v nejkritičtějším úseku této ulice, tedy přibližně před Bazylikou, je v podstatě neřešitelná. V ulici Sokolská se počítá s vybudováním parkovacích míst podél Sokolské zahrady, není ovšem ještě jasné, zda se bude parkovat podélně, příčně, šikmo či kombinovaně. Doufejme ale, že tento záměr nepřipraví Častolovice o cennou zeleň, které je bohužel všude stále méně.

Po vyslechnutí všech výše zmíněných informací byli přítomní občané vyzváni k diskuzi. Nutno dodat, že ta se následně odehrávala v poněkud napjaté atmosféře. Jejím hlavním tématem se stala rekonstrukce silnice I/11. Většině se navržené změny příliš nezamlouvaly. Hned na začátku diskuze jasně zazněl názor zastupitelky Novohradské, která navrhovala ponechat úsek od knihovny po úřad městyse tak, jak je, pouze opravit živici a pruhy z kostek. Tento její názor poté svými vystoupeními podpořili občané S. a D. a přidali se i další. Nejvíce se se svými konkrétními připomínkami logicky hlásili ti, kteří vlastní nemovitosti na levé straně vozovky ve směru od Čestic, jelikož v důsledku zamýšlených změn přijdou o možnost zaparkovat před svým domem s výjimkou těch, kterým byla parkovací místa zakreslena do projektu (viz výše). Na otázku, proč by se mělo parkovat jen na jedné straně, odpověděl pan starosta, že kvůli bezpečnosti. Objevily se také názory, že vznikne problém i pro přepravní služby, zimní údržbu, v souvislosti s ní budou fasády přilehlých domů poškozeny stříkající solí a především může dojít k závažným komplikacím s kanalizací, o čemž se píše výše v tomto článku. Reakce místostarosty Podzimka na tento zádrhel byla:
"Doufejme, že se kopat nebude."
Toto sdělení asi přítomné občany skutečně příliš neuklidnilo. Nejasná je i otázka 4 nových přechodových míst, která byla spolu s úpravou náměstí a zmíněnými parkovacími místy požadavkem vedení městyse. Občané se podivovali nad jejich četností v tak krátkém úseku, protože by to znamenalo neustálé zastavování a opětovné rozjíždění vozidel, což nepřispěje bezpečnosti a v případě kamionů ani ovzduší. Spekulace vyvolalo i situování jednoho přechodového místa do zatáčky. K těmto požadavkům se samozřejmě musí vyjádřit Policie ČR, která ovšem projekt k posouzení ještě nedostala. Někteří občané, zejména vlastníci nemovitostí v ulici Masarykova, byli překvapeni, že už je hotový projekt a nikdo s nimi ještě nejednal. V této souvislosti paní K. obvinila bývalou starostku, že již o chystané rekonstrukci musela vědět. Ta se bránila tím, že za svého působení pouze zažádala o opravu propadlých "kočičích hlav" a že nyní ŘSD zřejmě potřebuje proinvestovat vetší finanční částky, proto ta "hurá" akce. (Člověka až napadá, zda tak velká investice není do určité míry zištná a nemá odvést pozornost od plánovaného obchvatu….?)

Mezi sprškou kritických připomínek se našly i kladné reakce, kterých ale bylo jako šafránu. Občan J. se vyjádřil ve smyslu, že parkování alespoň na jedné straně je určitě přínosem. Další z přítomných pochválili snahu vedení městyse diskutovat touto cestou s občany, i když k tomu bezesporu mělo dojít již před vypracováním projektu. Nakonec se přítomní občané vesměs shodli na tom, že je určitě namístě opravit krajnice a nechat položit nový potah, ale, jak je z výše zmíněného patrno, další navrhované změny se nesetkaly s příznivým ohlasem zúčastněných. S tímto typem reakcí se jen těžko smiřoval pan starosta, který dokonce prohlásil, že když nejsou občané spokojeni s navrženým projektem,
"tak se potom nebude parkovat ani na jedné straně".
Toto téma následně uzavřel místostarosta Tichý příslibem, že se o tom bude ještě jednat. Možná by stálo také za zvážení, zda v případě organizace další podobné besedy nepozvat odborníky zasvěcené do diskutované problematiky, nebo ještě lépe přímo projektanta, kteří na tomto setkání citelně chyběli.

V závěru diskuze ještě došlo na otázku obchvatu. Zastupitelku Čestickou a pana V. zajímalo, jaký postoj má vedení městyse k přeložce silnice II/318, tedy variantě E, a zda vůbec mají zájem ji realizovat. Předseda stavební komise potvrdil její stanovisko, které ale má pouze doporučující charakter a vedení městyse k němu nemusí přihlížet, a vyjádřil se pro podporu jižní varianty a varianty E s tím, že je potřeba tlačit na kompetentní úřady. Pan starosta svůj názor na tuto problematiku nesdělil a odvolával se na další plánované jednání s náměstkem dopravy. Místostarosta Podzimek též souhlasil s přeložkou silnice I/11, tedy s jižní variantou, ale variantu E, která je nezbytná pro kompletní vyřešení dopravy v Častlovicích, nezmínil. Místostarosta Tichý si svůj názor ponechal pro sebe. Občané by možná uvítali, kdyby od třech nejvyšších představitelů městyse, kteří byli na ustavujícím veřejném zasedání zároveň zvoleni koordinátory pro jednání ohledně variant obchvatu Častolovic, slyšeli jasné stanovisko, za které budou bojovat a které se budou snažit prosadit.

Názor neuvolněného místostarosty byl posledním, který na úterní besedě zazněl. Pan starosta poté diskuzi, ve které se objevilo i několik nezodpovězených dotazů (např. smysl piktogramu "Cyklisté", posun biokoridoru, rizika poškození kanalizace a převaděčů na ČOV při rekonstrukci silnice), ukončil a pozváním na příští veřejné zasedání zastupitelstva městyse se s přítomnými rozloučil. Jak se bude dále vyvíjet situace kolem diskutovaných témat, ukážou až následující týdny a měsíce a občanům nezbývá než doufat, že vedení městyse udělá vše pro jejich maximální spokojenost.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama