Veřejná schůzka zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zástupců zřizovatele

15. března 2015 v 22:01 | Andrea Micherová |  O škole
Veřejná schůzka zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zástupců zřizovatele

Bezprostředně po neplatném prvním kole voleb do Rady školy přinesli žáci svým rodičům domů pozvánku na kolo druhé a spolu s ní také pozvánku na veřejnou schůzku zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zástupců zřizovatele. Na obou byl uveden stejný datum a stejné místo, pouze v čase byl půlhodinový rozdíl. Vše mělo proběhnout 10.3. 2015 od 15.00 hodin, respektive od 15.30 hodin, ve školní jídelně. Program veřejné schůzky měl jen dva body - plán rozvoje školy a informace o závěrech České školní inspekce. Koho napadlo, že je to jen způsob, jak přilákat co nejvíce rodičů k volební urně, neboť první kolo bylo právě kvůli příliš malému počtu voličů neplatné, ten nebyl daleko od pravdy. Ostatně to ve své řeči přímo v průběhu schůzky potvrdil sám starosta.

Zahájení schůzky, a tedy i uvítání přítomných rodičů, kterých tam posedávaly asi necelé tři desítky, pedagogů i zástupců zřizovatele se ujala ředitelka školy, která zároveň vysvětlila účel schůzky. Vzápětí předala slovo starostovi, který se po úvodních zdvořilostech pustil do barvitého vykreslování současné tristní pověsti školy.
"Je nutné odrazit se ode dna a budovat novou pověst i slávu ZŠ a MŠ", řekl doslova.
Předtím ještě zdůraznil, že za normálních okolností je na školách inspekční činnost prováděna jednou za 6 let a fakt, že na naší škole se objevila již podruhé za poslední 3 roky, prý svědčí o tom, že se "něco děje", a odkázal na existenci stížností a petic. Dále během své řeči několikrát zopakoval, že vedení městyse jako zřizovatel má zájem a bude se podílet na chodu školy. Současně přítomné ujistil, že na revitalizaci hodlají společně pracovat s jasnou vizí, na které se shodne zřizovatel i škola a která bude důsledně kontrolována. Připomněl také, že se to vše dělá pro naše děti, které nesmí být vtahovány do sporů mezi rodiči a pedagogy. Než přikročil k poněkud jednostranné analýze samotné inspekční zprávy, varoval přítomné, že se více zaměřil na negativa. A jak řekl, tak učinil. Přečetl výňatky insp. zprávy týkající se hodnocení všech částí subjektu, tedy ZŠ, MŠ i ŠJ, a neopomněl při tom vynechat byť jedinou větu obsahující více či méně negativní hodnocení. Naopak jeho výčet pozitiv byl velmi strohý a určitě to nebylo tím, že by ve zprávě nebyla. Když skončil s insp. zprávou, s uspokojením přítomným rodičům ještě oznámil, že "dal částku do rozpočtu na proplacení pracovních sešitů, aby výuka probíhala tak, jak má." Zmínil ještě, že finanční výbor a vedení městyse rozhodly o příspěvku 1000 Kč budoucím prvňáčkům. Po dalším ujištění o podpoře vedení školy a apelování na důležitost budoucnosti předal slovo ředitelce. Ta byla viditelně zaskočena starostovým podáním insp. zprávy, a proto se neplánovaně s přítomnými podělila i o to, co starosta z nějakého důvodu vynechal, totiž o důležitá pozitiva uvedená ve zprávě. Inspektoři pochválili ZŠ za Školní vzdělávací program, výborně zpracovaný školní řád, práci výchovného poradce, kariérové poradenství, metodiku prevence, zpracování individuálních plánů, atd. Dále ředitelka poukázala na aktuální vydařené akce školy, jako např. uspořádání Častolovického slavíčka či vydařený lyžařský výcvik, který by mohl být v příštím roce uspořádán i pro žáky 4. a 5. tříd, aby vznikla určitá návaznost. Ještě než ředitelka přešla k další části programu schůzky, přihlásila se pí H. a podpořila svým názorem školu, když řekla, že si nemyslí, že má škola špatnou pověst, protože byla svědkem velmi dobrých hodnocení absolventů místní ZŠ. To je podle ní daleko větší vyznamenání než dokonale vedená agenda. A v tom jí musí dát každý rozumný člověk za pravdu. Však také sklidila za svůj příspěvek nadšený potlesk většiny přítomných, který byl to odpoledne první, ale i poslední.

Poté pokračovala ředitelka v programu setkání a promítla svou prezentaci koncepce, se kterou se účastnila konkurzu a která jasně ukazovala, co chtěla ve škole zlepšit a co už se jí povedlo. A že toho
není málo! Na dotaz starosty, co nás čeká do budoucna, ředitelka pouze odpověděla, že na září jsou plánované organizační změny. Nakonec ještě nabídla rodičům, že se na ni mohou kdykoli s čímkoli obrátit, přičemž starosta trval na tom, že by bylo dobré obracet se i na zřizovatele a Radu školy. Kdo je ale v tomto směru nejvíce kompetentní, to je přece nad slunce jasné. Tím schůzka skončila, aniž by byl dán prostor rodičům a jejich případným dotazům. Že by nějaký nový trend rozmáhající se v současné době v Častolovicích, za kterým se schovává třeba strach z konfrontace?

A teď více reality a méně divadla. Primárním cílem schůzky, jak je uvedeno výše, bylo přilákat rodiče k volbám do Rady školy, což se nakonec stejně nepovedlo. Druhým cílem určitě nebylo prosté seznámení s inspekční zprávou, protože kdyby tomu tak bylo, neuchýlil by se starosta k nicneříkajícímu přečtení konkrétních pasáží, to si může přece každý přečíst sám, ale přistoupil by k tomu mnohem komplexněji. To znamená minimálně vysvětlit, co ona negativní hodnocení znamenají v praxi a také věnovat stejný prostor těm pozitivním pasážím. Jeho hodnocení mělo k tomu objektivnímu hodně daleko a věřte, že kdyby se v tu chvíli nacházel v jídelně nějaký nezainteresovaný rodič, musel by se zhrozit a nikdy by své dítě na tuto školu nepřihlásil. A že to byl záměr, to asi přítomným rodičům těžko někdo vymluví…..

A jak že je to s tou inspekční zprávou doopravdy? Zpráva samozřejmě neoplývá superlativy, ale není ani špatná, či dokonce katastrofální. Jednou větou to lze shrnout asi tak, že škola funguje standardním způsobem. Pravdou je, že ve dvou případech došlo k porušení vyhlášky. První se týká neúplností a nepřesností ve Výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2013/2014. Druhého porušení se škola dopustila v případě nedodržení délky polední pauzy, která musí mít nejméně 50 minut. Třída 8.B totiž mívala v tuto dobu jednou za 14 dní třídnickou hodinu. Další negativní formulace uvedené ve zprávě se ale po převedení do praxe jeví spíše jako méně závažné. Např. uvedená klasifikace nebyla v souladu s pravidly stanovenými ve školním řádu znamená, že by se neměly objevovat lomené známky, známky s mínusem či hvězdičkou apod. Pedagog. sbor není stabilizovaný - to se dá často jen těžko ovlivnit, zvláště s ohledem na nemoci , těhotenství nebo lepší pracovní příležitosti. Výuka nebyla dostatečně podpořena využitím didaktických pomůcek…. Každý učitel vždy kroutí hlavou nad tím, jak je možné z jedné sledované hodiny učinit takovýto závěr. Každá vyučovací hodina je totiž jiná a učitel ví sám nejlépe, jak má s kterou třídou pracovat a jaké pomůcky kdy využít. Někdy se třeba nehodí žádné, jindy je naopak výběr pestrý. A tak by se dalo pokračovat v "překladu" inspekční kritiky. Jak řekl starosta, každý si musí zprávu přečíst a posoudit sám, ale pro klid veřejnosti a hlavně rodičů žáků je na místě konstatovat, že místní ZŠ je dle aktuální inspekční zprávy standardně fungující vzdělávací zařízení. Takže se o své děti rozhodně nemusíte bát, neboť jsou v dobrých rukou!

Mgr. Andrea Micherová
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama