ZM 5.3.2015

11. března 2015 v 23:45 | František |  O radnici
Zápis z veřejného zasedání ZM Častolovice ze dne 5.3.2015 - tak trochu jinak

Veřejné zasedání ZM Častolovice se těší stále větší popularitě. To, které se konalo 5.3.2015 od 18.00 hodin, přilákalo do Hudečkovy galerie tolik občanů, že musely být doneseny ještě židle navíc. Není divu, když se v programu objevila žhavá témata posledních dní, tedy rekonstrukce silnice I/11 v ulici Masarykova a obchvat, a k tomu mělo dojít ke schválení rozpočtu pro rok 2015.

Po rutinním uvítání, poučení o pořizování zvukového záznamu pro potřeby zápisu, určení zapisovatelky a zvolení ověřovatelů zápisu a návrhové komise došlo ke schvalování programu. Zastupitelka Novohradská se přihlásila s návrhem o rozšíření programu jednání o bod námitka proti objektivnosti zápisu z posledního veřejného zasedání ZM.
Zápis totiž není v souladu s pořízeným zvukovým záznamem, chybí zmínka o obvinění bývalé starostky z rozprodávání přípojek v ulici Polnodvorská, které neuváženě vyslovil starosta, došlo ke zestručnění debaty v záležitosti směny pozemků s firmou "ORSIL" a objevily se i další nepřesnosti. Byl to snad záměr zapisovatelky, nebo jí to bylo doporučeno? Každopádně strohá reakce starosty "sepsáno, ověřeno, více nebudu říkat" (ověřovatelé byli přímo z koalice nebo s koalicí loajální) dávala tušit, že program zůstane ve svém původním znění a nic platné nebyly ani připomínky zastupitelky Benkové, že každý zastupitel má právo na příštím jednání vznést námitky proti zápisu a z tohoto důvodu by měl být stále k dispozici i zvukový záznam, o který několikrát neúspěšně žádala zastup. Bartošová a který byl dle slov starosty smazán. Nechť si každý občan sám zhodnotí zmíněná fakta, ale dalo by se říci, že odpovědi se přímo nabízejí.

Nezbytnou kontrolu usnesení přednesl zast. Novák a místostarosta Tichý se ještě vrátil k bodu zajištění koordinátora pro přecházení dětí a podal informace o vyrozumění od Městské policie Kostelec nad Orlicí, která oznámila, že není v jejích silách zajistit tuto službu pro Častolovice, jelikož stěží pokryjí dozory v Kostelci n. O. Od zast. Tichého proto zazněl návrh, aby tuto činnost vykonávali buď zaměstnanci místního hospodářství, nebo ZŠ ve spolupráci s MŠ. Otázkou ale zůstává, zda je to v případě zaměstnanců ZŠ a MŠ vůbec realizovatelné a čí zodpovědnost by byla případně ve hře?

Následovala zpráva o činnosti RM od 9.2.2015. Zast. Bartošová reagovala na podání trestního oznámení na občanku A. a v duchu naprosté neopodstatněnosti a nesmyslnosti tohoto rozhodnutí doporučila poradit se příště s právníky. Starosta ujistil všechny přítomné, že byla provedena konzultace dokonce se třemi právníky. A všechny zaplatil městys?
Zast. Novohradská se dotázala na centrální studii Častolovic a dostalo se jí odpovědi, že se jedná v podstatě o propojení dolní části městyse, myšleno areál AFK a potažmo náměstí, s částí horní, tedy prostorem kolem školy a Sokolské zahrady, které by mělo vést v místech bývalého mandlu nahoru po stráni a poté ulicí Školskou. Zast. Rohlenovou zajímal nový sazebník za informace poskytované na úřadě městyse. Bylo jí vysvětleno, že je v tom zahrnuto kopírování, mimořádné vyhledávání informací a také poštovní služby dle ceníku České pošty, které budou účtovány v případě, že nedojde k osobnímu vyzvednutí zásilky na úřadě.

Poté už nic nebránilo tomu přejít k očekávanému bodu č. 7 - rozpočet pro rok 2015. Zast. Zvěřinová z pozice předsedkyně finančního výboru nejprve přečetla příjmy. Na to reagovala zast. Čestická dotazem, zda byla obnovena smlouva s Pečovatelským domem v Kostelci n.O. a kterým občanům Častolovic jsou tam poskytovány služby.
Odpověď zast. Zvěřinové "takhle mi to dala pí B." mluví za vše.
Znamená to snad, že finanční výbor nevěnoval tvorbě rozpočtu dostatek pozornosti a pouze opsal některé položky a kapitoly z minulého rozpočtu? Smlouva s Pečovatelským domem byla zrušena již minulým vedením městyse, což novému vedení v návalu nových informací zřejmě uniklo. Nicméně starosta poděkoval za upozornění a mohlo se pokračovat s výdajovou částí. K té měli zastupitelé spoustu dotazů. Ještě předtím ale starosta neopomněl zdůraznit, že rozpočet pro tento rok je přebytkový. Zast. Bartošová požádala o vysvětlení částky 3,5 mil. Kč na zateplení objektu U Lva. Starosta upřesnil, že nepůjde pouze o zateplení, ale o jakousi celkovou rekonstrukci zahrnující opravu střechy i výměnu oken. Další otázka směřovala k záměru zakoupení přenosného systému kina za 280 000 Kč. Občané se dozvěděli, že v zimních měsících bude sloužit potřebám sálu U Lva a pro letní období plánuje kulturní komise obnovení tradice letního kina, takže i tam dojde k uplatnění nového přístroje. Navíc bude údajně k dispozici pro akce kteréhokoli místního spolku. Tak hlavně aby se tato investice městysi vyplatila….. Částka 5 900 000 Kč figurující u kapitoly "investice po obci - opravy ulic" se týká oprav ulic Sokolská v okolí školy, Bažantnická a dokončení ulice Mírová. Další nezanedbatelné finance letošního rozpočtu jsou vyhrazeny pro nákup IT technologií. Zast. Novohradská upozornila, že součet všech položek včetně již nakoupených notebooků a telefonů představuje cca 750 000 Kč. Navíc připomněla, že kanceláře úřadu byly vybaveny multifunkčním zařízením z dotace na CZECH PIONT, které ale z kanceláří zmizelo. Proto žádala o objasnění, na co že budou ony finance použity. Starosta nejprve všechny přítomné ujistil, že zařízení určitě nezmizelo, ale že jedna jeho část bude použita v místní knihovně a o další se teprve rozhodne. Poté obhajoval nákup IT vybavení tím, že je nezbytné pořízení systému, který by propojil všechny pracovní činnosti na úřadě a který by zajistil i dálkový přístup. Po sjednocení programů na evidenci pohřebnictví, smluv, psů, majetku i účetnictví nebude nutné věci kontrolovat papírově. K tomuto vysvětlení zast. Novohradská ještě namítla, že většina věcí byla nakoupena již za jejího působení a fungovaly dle nakázaného registru. Tuto problematiku později okomentoval i místost. Tichý s tím, že úřad je přeplněn šanony a že je tam více papírů, než by bylo zdrávo. Co ale povinnost dokumenty archivovat? Vše nakonec shrnul konstatováním, že momentálně jsou na úřadě v jiném století a že je zde hodně co dohánět v organizaci. Po vyslechnutí všech zmíněných argumentů je s podivem, že minulé vedení městyse mohlo na radnici za těchto podmínek vůbec fungovat. Anebo že by se nebálo práce a bez problémů si vystačilo i bez supermoderních IT technologií? Bohatá debata se rozvinula také kolem příspěvků spolkům. Protože od 1.7.2015 dojde v tomto ohledu ke změně zákona, v rozpočtu je uvedena pouze souhrnná částka, která je určena právě spolkům. Přesto některé zastupitele zajímalo, kolik který spolek obdrží. Následný výčet zast. Zvěřinové ukázal, že si oproti letům minulým výrazně polepší AFK a SOKOL a naopak znatelně méně bylo přiděleno Spolku přátel Častolovic, a to údajně proto, že v jeho případě bylo žádáno o peníze na nákup promítacího zařízení. Jelikož vedení městyse plánuje zakoupení již zmíněného "kina", které si bude možno zapůjčit, Spolek své vlastní promítací zařízení prý nepotřebuje. Tady ale došlo k mýlce, neboť Spolek plánoval použít příspěvek na jednorázovou akci, a sice na zajištění kinematografu a filmů pro promítání pod širým nebem, což mělo v loňském roce velký úspěch. Za AFK podal vysvětlení místost. Tichý a upřesnil, že kromě opravy střechy se počítá také s vybudováním patřičných tréninkových ploch. Jeden z posledních dotazů v rámci rozpočtu vznesla zast. Rohlenová a vyjádřila pochybnosti, zda částka 30 000 Kč stačí na zlepšení současného stavu místního rozhlasu. Na ni navázala zast. Novohradská upozorněním, že v ulici Polnodvorská chybí hnízdo rozhlasu. Starosta uvedl, že se na to tedy vyčlení peníze z přebytku rozpočtu.

Dalším bodem programu byla rekonstrukce silnice I/11. K tomuto tématu proběhly v posledních týdnech dvě bouřlivé besedy (24.2.2015 a 3.3.2015)
a ani tentokrát se to neobešlo bez vášní. Největší problém měli někteří zastupitelé s tím, že neviděli finální verzi projektu, pokud byla do této chvíle vůbec vyhotovena, neboť žádost zast. Bartošové o její prezentaci nebyla vyslyšena, tudíž o ní těžko mohou hlasovat. Starosta argumentoval tím, že projekt visí na úřední desce městyse. Zast. Benková namítla, že je spousta nespokojených občanů a že by bylo dobré najít nějaké kompromisní řešení. Starosta ale vyjádřil spokojenost s úterní besedou (pozn. 3.3.2015), na které prý bylo 90% spokojených přítomných, kteří mu poté přišli vyjádřit svůj dík. Také uvedl, že požadavkům občanů bylo v 99% vyhověno. Následné připomínky přítomných občanů ale starostova slova příliš nepotvrdily. Pan D. vidí jako pozitivní zúžení pruhů silnic na 3,5m, položení méně hlučného asfaltu s gumou a také opravu "kočičích hlav". Negativa spatřuje v hrubých zemních pracích, které mohou způsobit otřesy domů, v riziku poškození kanalizace či v zimní údržbě. Kromě toho položil otázku, zda je nutné vytvořit na jedné straně parkovací pruh pro minimum aut, která tam v současné době parkují, a zároveň tak znemožnit parkování na straně druhé. Ještě dodal, že bude trvat na tom, aby to bylo stavební řízení, díky kterému mají poté vlastníci pozemků právo "do toho mluvit". K názorům pana D. se připojil i pan S. Starosta uznal postoj pana D. jako správný a fundovaný, nicméně dodal, že vedení městyse vykomunikovalo, co mohlo, a že on sám je spokojený. V mezičase ještě zastupitelka Novohradská doplnila, že dle informací, které získala přímo na ŘSD, bude tato instituce financovat pouze opravu živice, přídlažbu a palisády, vše ostatní bude hradit městys. Do diskuze se zapojil i pan M. s názorem, že situace v Masarykově ulici se určitě zlepší a že nelze vyjít všem občanům 100% vstříc. S možným řešením neshod ohledně bodu 8 přišla nakonec zast. Čestická a navrhla jeho stažení z programu jednání, dokud nebude k dispozici finální projektová dokumentace. Na to reagoval starosta s tím, že ona projektová dokumentace byla projednána v pondělí (pozn. 2.3.2015) na pracovním zastupitelstvu. To je ale poněkud překvapivé tvrzení, neboť podle svědků byly do projektu na úterní (pozn. 3.3.2015) besedě s občany zapracovány ještě určité změny….. Přes všechny námitky byla rekonstrukce včetně neznámé finální verze projektu přece jen odhlasována v poměru 8:6. A že je to přinejmenším nestandardní postup, to v tuto chvíli vadilo pouze opozičním zastupitelům.

Otázka přeložky II/318 se řešila v bodě č. 9. Starosta nejprve veřejnost seznámil s prioritami, které zastává vedení městyse, a to je snaha budovat obě varianty obchvatu, tedy variantu E a variantu jižní, současně. Toto je ale cíl z říše snů, o čemž svědčí i nejčerstvější informace z ŘSD, které nemá v současné době obchvat I/11 vůbec v plánu. Naopak s přeložkou II/318 se počítá a byly na ni vyčleněny i finance. Zast. Rohlenová poté nahlas vyslovila otázku, která určitě vytanula na mysli nejednomu z přítomných občanů: "Když nebude obchvat I/11, tak nebude nic?"
Starosta v tomto směru odkázal na souhlas ZM Kostelce n.O., neboť přeložka II/318 by ležela zejména v jejich katastru a to o tom bude teprve jednat. Pan D. vystoupil se svým názorem a sdělil, že pokud se budou skutečně budovat obě varianty zároveň, nemá preferenci. Pokud by se však mělo stavět etapovitě, je rozhodně pro nepopulární SZ variantu i přes všechna její úskalí. Pan M. zdůraznil, že největší náskok má varianta jižní, protože je zahrnuta v ÚP, ŘSD s ní ale zatím bohužel nepočítá. ZM nakonec 12 hlasy podpořilo záměr vybudovat variantu E s ohledem na její napojení na variantu jižní. Smutným faktem tohoto hlasování bylo, že se zdržel zast. Podzimek, který byl zvolen koordinátorem pro obchvat i přeložku, a tudíž by člověk očekával, že bude za obě varianty bojovat jako lev. Že by mu opět nebyly poskytovány kompletní informace, z čehož obvinil už i bývalou starostku?

Bod č. 10 se týkal obecně závazné vyhlášky řešící poplatky ze psů. Byla nutná její změna a doplnění, protože v letošním roce se objevili 2 lidé s trvalým bydlištěm na ohlašovně, které vyhláška nezahrnovala. Tito lidé by měli být od poplatků osvobozeni, což se některým zast. nelíbilo zvláště proto, že na ohlašovnu jsou lidé často hlášeni účelově a navíc je to nefér k ostatním poctivým platičům. Starosta přítomné ujistil, že v listopadu dojde k vytvoření nové vyhlášky, která bude s poplatky i pro lidi na ohlašovně počítat.

Posledním bodem programu bylo vložení majetku městyse do hospodaření DSO Orlice. Jednalo se o odpočívadlo na cyklostezce, které DSO vybudovalo na pozemku městyse a nyní ho žádá o vložení tohoto pozemku do jeho hospodaření na dobu 5 let. Zast. Benková upozornila, že je nezbytné vyčíslit hodnotu pozemku především kvůli účetnictví. Následovala krátká přestávka, během které návrhová komise zkompletovala usnesení, a teprve nyní přítomným občanům i opozičním zastupitelům došlo, že schválený program tentokrát neobsahoval diskuzi. Zda to byl záměr starosty, nebo pouhé nedopatření, to ať posoudí každý sám. Každopádně starosta reagoval na adresu opozičních zastupitelů slovy:
"VY jste si toho nevšimli."
Zast. Benková položila jednoduchou otázku: "Vy nemáte zájem mluvit s občany a zastupiteli?"
Možná na její popud, možná aby ukázal dobrou vůli, starosta nakonec svolil ke krátké diskuzi, která ale kvůli absenci v programu nebyla oficiální, a tudíž z ní nebude pořizován zápis. Pro příště by měl mít starosta na paměti, že diskuze je jedinou možností pro občany, jak vyjádřit svůj názor nebo sdělit zastupitelstvu své postřehy či svá přání, a právě to by mělo sloužit jako zpětná vazba pro vedení městyse, ze které vyplynou mnohdy zajímavé podněty pro jeho další práci. V průběhu jednání totiž může přítomný občan promluvit pouze na vyzvání zastupitelů, k čemuž ale dochází pouze zřídka.

V rámci "krátké" diskuze se tedy zast. Benková zajímala, proč dochází v posledních dnech k četnému kácení keřů po obci. Dostalo se jí odpovědi, že keře nejsou pěkné a pro kácení je nyní ideální období. Místo nich dojde k vysazení 250 stromů v okolí Častolovic, které tak bude opět vypadat důstojně. Zda doposud vypadalo nedůstojně, to je asi věc názoru. Mimochodem, zmiňovaných 250 stromů je první část daru firmy "ORSIL"…… K diskuzi ohledně zeleně přispěl i místost. Tichý informací o navázání spolupráce s panem B., který dodá návrh na osázení břehu u garáží a také dětského hřiště. Dále se do diskuze přihlásila zast. Novohradská a tak trochu svým dotazem "šlápla do sršního hnízda". Požadovala totiž informace z "tajné" schůzky vybraných zastupitelů s právničkou městyse doktorkou M., která Častolovice zastupuje ve sporu s firmou SOVIS. Starosta zopakoval, že se jednalo o konzultační hodiny a že šlo pouze o seznámení s průběhem kauzy a jakési zhodnocení. Proč ale nemohli být přítomni všichni zastupitelé, to už neuvedl. Zast. Benková vyjádřila přesvědčení, že není možné, aby schůzka s právníkem placeným městysem, v budově úřadu a v záležitosti městyse byla soukromá. Navíc padl dotaz, jaká byla kriteria pro výběr zastupitelů. Na tyto námitky starosta pouze odpověděl:
"Já mohu cokoli."
V reakci na argumenty opozičních zastupitelů se náhle zvedl zastupitel Hodný a se slovy "tohle nebudu poslouchat"
opustil Hudečkovu galerii. Poté ještě občanka Ch. obvinila pí B. a pana B. z porušení zákona, když na besedě o dopravě konané dne 24.2.2015 pořizovali videozáznam bez souhlasu přítomných. Toto obvinění ještě chtěla vyvrátit zast. Bartošová, které ale zast. Málek bez varování nevybíravě vytrhl mikrofon z ruky a diskuze byla tímto zarážejícím způsobem ukončena.

Pokud někdo doufal, že se situace v městysi postupem času uklidní, ten se šeredně spletl. Opak je pravdou a tomu odpovídalo i toto veřejné jednání ZM. Bylo opět plné emocí, obviňování, přetvářky a arogance. Zkazky o slovních přestřelkách na zasedáních už překročily hranice městyse a začaly zajímat i novináře, kteří si poslední zasedání nenechali ujít. Tohle ale určitě není ta správná reklama, která by měla zviditelňovat naši krásnou obec.
A zamyslet by se nad tím měli hlavně ti, kteří jsou momentálně zaslepeni nabytou mocí...
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama