28 občanů si dovolilo "zhatit" dílo za 25.000.000,-Kč aneb...

17. dubna 2015 v 0:00 | Jiří Václavík ml. |  O dopravě
28 občanů si dovolilo "zhatit" dílo za 25.000.000,-Kč aneb mistři mystifikace a propagandy by se určitě nemuseli stydět za své učenlivé následovníky

V únoru letošního roku seznámilo Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec Králové vedení městyse Častolovice se záměrem provést plánovanou opravu silnice č.I/11. Této aktivity se iniciativně chopili zdejší radní, vymysleli řadu vylepšení a nechali ve spolupráci s investorem u firmy ID Projekt s.r.o. zpracovat projektovou dokumentaci.

V úterý dne 24. února proběhla v restauraci Na Hřišti veřejná schůzka s občany, kde byli všichni zájemci seznámeni se situací kolem přeložky silnice číslo I/11 a II/318 a projektem výše zmiňované opravy silnice číslo I/11. Vzhledem k tomu, že na schůzce zazněla celá řada připomínek vycházejících zejména z úst obyvatel ulice Masarykova - úseku od křižovatky u hasičské zbrojnice k náměstí, uspořádala radnice v úterý dne 3. března 2015 druhou schůzku (besedu) v Galerii Antonína Hudečka. Na besedu č.2 byli pozváni pouze lidé z dotčené části komunikace! I na tomto jednání vznášeli spoluobčané velké množství připomínek a návrhů, které byly, dle ujištění radnice, zapracovány do schválené projektové dokumentace. Následně proběhlo ve čtvrtek dne 5. března 2015 veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice, přičemž do usnesení byl schválen bod (cituji):
"ZM Častolovice souhlasí s technickým řešením předložené a projednané projektové dokumentace ze dne 2. března 2015, vypracované projekční kanceláří ID Projekt s.r.o., zadavatel ŘSD ČR Správa Hradec Králové, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucím předání objektů vyvolaných akcí "I/11 Častolovice, oprava silnice"."
Dle informace pana starosty vyjádřilo spokojenost s projektem více než 90 % diskutujících. Jen jestli se nejednalo o informaci podobného charakteru, jako když byla veřejnost dne 25.2.2015 ne moc přesvědčivě utvrzována v tom, že se k projektu vyjadřoval Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou.

Jednání ZM Častolovice se zúčastnilo 14 zastupitelů (omluvena zastupitelka pí Mgr. Bc. Bačíková), pro hlasovalo 8 zúčastněných koaličních zastupitelů, proti 2, zdrželi se 4 opoziční zastupitelé. Opoziční zastupitelé s tímto bodem usnesení nesouhlasili nebo se zdrželi zejména z toho důvodu, že jim nebylo vůbec umožněno seznámit se s projektem, což je zcela nestandardní a v rozporu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Následně byla projektová dokumentace v období kolem druhého březnového týdne z neznámých důvodů vyvěšena pouze na klasickou úřední desku na náměstí.
Bohužel zde díky tomu vyvstává celá řada nejasností, např. jak mohly být do projektu zapracovány připomínky občanů, když beseda s nimi proběhla 3.3.2015 a ZM schválilo variantu projektu z 2.3.2015?
Kterou variantu projektu vlastně častolovští koaliční zastupitelé schválili?
Projektová dokumentace zveřejněná na klasické úřední desce v druhém březnovém týdnu je jiná než projektová dokumentace zveřejněná dne 1.4.2015 na elektronické úřední desce a koalice přitom schválila projektovou dokumentaci z 2.3.2015?
K tomuto závěru není třeba dlouhých studií, stačí se podívat např. na situování přechodového místa před domem čp.26.
Jsem přesvědčen o tom, že dotčeným orgánům státní správy nebyla v žádném případě zaslána k vyjádření projektová dokumentace schválená zastupiteli dne 5.3.2015 ze dne 2.3.2015!
Který projekt je aktuálně ve hře, ví asi jen pan starosta a hrstka zasvěcených!

Vzhledem k tomu, že vedení městyse i investor pracují s myšlenkou realizovat "opravu" silnice číslo I/11 v režimu opravy, kde by nemuselo brát v potaz připomínky a názory majitelů sousedních nemovitostí a na proběhlých jednáních nebyly vyslyšeny některé zásadní připomínky obyvatel dotčené části ulice Masarykova, vznikla iniciativa lidí, jichž se plánované změny nejvíce týkají, kteří by rádi alespoň formou petice docílili určité úpravy projektové dokumentace.

Z dostupných podkladů a odsouhlaseného řešení způsobu opravy silnice I/11 je přitom zřejmé, že má dojít ke změně komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa, tedy stavbou
(viz. § 1a) vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy ČR, která se dotýká práv občanů zde bydlících.

Signatáři petice z dotčené části silnice č.I/11 (ulice Masarykova od křižovatky u hasičské zbrojnice k náměstí) nemají v žádném případě problém s opravou této ulice, tak jak je jim podsouváno, souhlasí se zúžením obou jízdních pruhů ze 4 m na 3,5 m směrem ke stávajícímu středu vozovky, s obnovou živičného povrchu a s předlážděním stávajících propadlých dlažebních kostek na krajnicích této silniční komunikace. V zásadě nic nenamítají ani proti zřízení většího počtu přechodových míst na tomto úseku ulice Masarykova, i když je to z pohledu plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu ne zcela šťastným řešením. Od plánovaných oprav si, tak jako ostatní, slibují zklidnění dopravy v Častolovicích, zvýšení bezpečnosti a navíc i zlepšení možnosti stání na obou stranách silnice.

Určitě však nesouhlasí s posunutím středu komunikace I/11 a tedy i dopravy po ní, a to k žádné ze stran ulice Masarykova v Častolovicích. Vadí jim, že jsou obyvatelé obou stran vozovky postaveni, díky rozhodnutí radnice, konfrontačně proti sobě, kdy jedni získají určitou výhodu na úkor druhých, a proto nesouhlasí s vybudováním zbytečného několikasetmetrového "parkovacího pásu" po pravé straně silnice směrem na Kostelec nad Orlicí (téměř již od knihovny až po náměstí v Častolovicích), zvláště když už jen samotné zúžení vozovky umožní bezpečnější parkování vozidel po obou stranách silnice číslo I/11. Jestliže problém se šíří chodníku u někoho vyvstal, je jistě možné situaci řešit jen dílčí úpravou projektu v konkrétním místě. Nevidí žádné pozitivum v tom, že se jedněm zakáže parkování na úkor druhých a že nová parkovací místa vzniknou jen u vybraných nemovitostí, když je možné prakticky vyhovět všem. Zkusil si např. někdo v praxi vyjet od hasičské zbrojnice na silnici č.I/11 vpravo v době, kdy stojí naproti obuvi dodávkový automobil? Před stejnou situaci budou postaveni i lidé vyjíždějící ze svých pozemků na pravé straně silnice č.I/11.

Řešení navrhované radnicí znamená:
* zlepšení parkování menšího počtu vozidel pouze na pravé straně silnice číslo I/11 ve směru od Týniště nad Orlicí
* téměř znemožnění parkování na druhé (levé) straně komunikace (z pohledu stání aut na straně frekventovanější)
* posun stávajícího středu vozovky, a tedy i dopravy na ní cca o půl metru ( v některých úsecích skoro o metr) ke druhé straně ulice Masarykova, tedy i směrem k jednomu z nejfrekventovanějších chodníků v Častolovicích
* další zesílení vibrací u již dnes nákladní dopravou poškozených domů na této straně ulice jakož i nadměrného hluku a koncentrace zdraví škodlivých výfukových plynů a polétavého prachu
* komplikaci a zhoršení viditelnosti (výhledových poměrů) u výjezdu nejen od hasičské zbrojnice
* nahrazení stávajících dlažebních kostek na krajnici asfaltovým povrchem přinese zemní práce (k zvýšení únosnosti této části silnice), které mohou poškodit stávající zde umístěnou starší kanalizaci a způsobit i další zhoršení stavu okolních přilehlých domů, již dnes vlivem silné dopravy mnohdy popraskaných, s možností jejich vlastníků domáhat se náhrady případně způsobené škody
* zbytečné prodloužení délky doby opravy, a tedy i krajně nevhodné dopravní situace, která v Častolovicích během opravy silnice I/11 bude
* při údržbě v zimním období odstřikování směsi sněhu a posypové soli ještě více směrem na osoby na chodníku a na přilehlé domy
* reálnou možnost budoucího přiblížení silnice I/11 až téměř k přilehlému frekventovanému chodníku tak, jak již to dokonce bylo navrhováno v původním návrhu projektu této opravy

Petici podepsalo 28 osob, které bydlí nebo mají provozovny v příslušné části ulice Masarykova, z čísel popisných 40, 150, 41, 131, 46, 50, 42, 39, 29, 38, 27, 156, 159, 295. Nemohu si pomoci, ale tato skupina lidí určitě nepředstavuje čtyři rodiny, jak tvrdí naši vrcholní představitelé v odpovědi na petici!

V kontextu aktuálního dění mi přijde smutné až nešťastné, že je vážnost těchto hlasů bagatelizována a zlehčována, radnice se ohání veřejným zájmem 1648 obyvatel, vzniká jakási antipetice, kterou podepisují lidé, jímž se podařilo záměr opravy ulice č.I/11 "lépe" vysvětlit, ale tento problém se jich vlastně přímo netýká nebo v něm spatřují převážně osobní prospěch. V jisté fázi jednání se problematika opravy týkala jen dotčené části ulice Masarykova, ale když je potřeba, zaštítíme se zájmem celé obce!
Obráceně si velice vážím všech sousedů, kteří svým podpisem vyjádřili názor, určitou statečnost a solidaritu s částí ulice, která bude tímto jednostranným a neuváženým krokem znevýhodněna.

Jakým směrem se věci nyní ubírají?
Městys Častolovice dle svého vyjádření z 3.4.2015, doručeného 15.4.2015 s peticí nesouhlasí. V odpovědi z radnice je mimo jiných chyb nepřesně uveden i poměr hlasujících zastupitelů, což by se u takto závažných rozhodnutí jistě stávat nemělo!
(Pozn.: Více viz informace o účasti zastupitelů publikovaná ve druhém odstavci tohoto článku.)
Aby chyb nebylo opravdu málo, je doložitelné, že petice byla na Úřad městyse Častolovice podána v pátek dne 3.4.2015 a ne ve čtvrtek 9.4.2015, jak je uváděno v obecním zpravodaji číslo 1/2015. V odpovědi je upřednostňován "veřejný zájem" před zájmy "jedinců". Kéž by tomu tak bylo!
Nepřijde mi zcela obvyklé a běžné, aby čistě z praktického hlediska a uživatelského komfortu bylo pro většinu občanů příslušné části obce výhodnější silnici neopravovat než realizovat v navržené variantě za poměrně vysoké náklady.
Jako manipulativní a nátlakové se pak jeví komentáře v obecním zpravodaji, kde v rozporu s tiskovým zákonem č.46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dostávají prostor výhradně názory vládnoucí koalice, či rádoby apolitické příspěvky. Jen pro zajímavost citace §4a tiskového zákona:
"Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku."

Jiří Václavík ml.


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama