ZM 3.6.2015

22. června 2015 v 9:00 | František |  O radnici

ZM 3.6.2015


Zatím poslední veřejné zasedání ZM Častolovice, které se konalo 3.6. 2015 od 18.00 hodin, patřilo rozhodně k těm nejdelším, která se doposud v Hudečkově galerii odehrála. Trvalo totiž 4 a půl hodiny. Občany neodradilo ani horké počasí, ani dlouhý program o 23 bodech, a tak byly nakonec židle pro přihlížející obsazeny všechny. Možná tomu nahrál také fakt, že snad poprvé bylo pro příchozí připraveno sezení pouze na jedné straně galerie. Důvod tohoto opatření však zůstal neobjasněn.

Po rutinním úvodu, určení zapisovatele, pro tentokrát byl určen uvolněný místostarosta, a zvolení návrhové a volební komise přišlo na řadu schválení programu. Tam došlo k překvapivé změně. Jednak byl přidán bod "Dotace na zateplení objektu U Lva a Svážíme bioodpad z městyse Častolovice", ale hlavně starosta navrhl stažení bodu č. 21, kde se mělo hlasovat o návrhu na mimosoudní vyrovnání s firmou Sovis. Po dotazu zast. N., jaký bude tedy další postup, starosta vysvětlil, že při prac. zasedání se zastupitelé nedopracovali k žádnému konsenzu, a proto bude ještě následovat schůzka pracovní skupiny a ZM bude muset do konce června zasedat znovu. Zast. R. poznamenala, že i městys má bezesporu nárok předložit svůj vlastní návrh. Starosta odvětil, že tak učinil, nicméně návrh nebyl bohužel akceptován.

Program byl nakonec jednohlasně schválen a jednání mohlo pokračovat. Zast. N. přečetl kontrolu plnění usnesení minulého ZM. Zast. Bar. reagovala podáním námitky proti zápisu z minulého zasedání, neboť je plný nepřesností, a žádala nápravu. Starosta slíbil, že dojde k překontrolování a vše se dořeší na příštím veřejném zasedání. Bod "Zpráva o činnosti RM" dával tušit, že neskončí pouhým přečtením oněch zápisů, protože od posledního veřejného ZM uběhlo čtvrt roku, RM se sešla několikrát a zápisy z jednání obsahují mnoho podnětů k doplňujícím dotazům. Nejprve zajímalo zast.Bar., zda není projekt na přechodová místa a autobusový záliv v ulici Masarykova v ceně cca 82 000 Kč, který zpracovává firma ID projekt,příliš drahý, když zpracování projektu na rodinný dům vyjde na polovinu. Zároveň přidala otázku, kolik že bude městys stát vybudování zmíněných záležitostí. Starosta poznamenal, že se vyřizuje ohláška na KHK a teprve potom bude vypracován projekt. Na položené dotazy ovšem neodpověděl. Stejná zast. se ještě zeptala, proč byl snížen osobní příplatek ředitelce školy, v čem je horší než její předchůdce. Starosta vysvětlil, že vědí o chybách a že vychází ze zápisu ČŠI, konkrétní pochybení však nebyl schopen z hlavy uvést.(pozn. Později v průběhu zasedání, když ve svém notebooku dohledal zprávu ČŠI, z ní přečetl výňatky. Zapomněl ale dodat, že ČŠI pochybila a některé její výtky byly neoprávněné, což projednávala o týden dříve Rada školy, kde byl starosta přítomen.) K této problematice ještě poznamenala zast. K., že jako pedagog místní ZŠ je také součástí kolektivu a nemá pocit, že by ředitelka pracovala špatně. To by potom totiž znamenalo, že pracují špatně i ostatní pedagogové, jelikož úspěšnost školy rozhodně nestojí pouze na osobě ředitelky. Zast. Bar. vyslovila domněnku, že vedení městyse "táhá politiku do školy" a že není divu, že někteří kantoři zvažují odchod ze školy. Vzápětí změnila zast. Bar. téma a žádala podrobnější informace o nově vybraném architektovi, o kterém dohledala pouze to, že je funkcionářem TOP 09 v Dobrušce. Místost. T. uklidnil přítomné prohlášením, že onoho architekta zná, že má jejich plnou důvěru a že byl loni odměněn za stavbu roku v Bystrém. Dodal, že městys intenzívně potřebuje architekta pro každodenní záležitosti, jako např. zadání studie ohledně úprav Sokolské zahrady, průtahu z ulice Školské k bývalému mandlu či zamýšleného bytového domu v ulici Komenského. Starosta si posléze neodpustil poznámku o tom, že zast. Bar. "má ostrý jazýček" a neříká úplnou pravdu, že vedení ZŠ je průměrné a politika se do školy netahá….. Zast. Ben. také reagovala na dvě posledně zmíněná témata a prohlásila, že ji argumenty o výběru obecního architekta nepřesvědčily, a co se školy týče, že byla v minulém období členkou Rady školy a nemá pocit, že škola funguje špatně. Ke svému názoru ještě přidala výčet dotací, sponzorských darů, projektů i dobrých umístění žáků v soutěžích a olympiádách, kterými se škola může pyšnit. Nakonec apelovala na vedení městyse, že nebylo schopno své rozhodnutí ohledně snížení osobního příplatku vysvětlit a obhájit. Zast. N. chtěla znát záměr s obecním lesem, zda byla vybrána nějaká seriózní firma nebo ho budou udržovat zaměstnanci městyse. Protože však téma obecního lesa nebylo při čtení Zprávy o činnosti RM zmíněno, starosta posunul dotaz do diskuze, kde se však na něj již nedostalo. Zast. R. otevřela téma nového referenta státní správy a jeho náplně práce. Starosta vysvětlil, že RM bude jednat se 4 uchazeči (konkrétní jména ale odmítl sdělit). Místost. T. ještě obhajoval nově zřízené místo tím, že pí B. je dlouhodobě nemocná, činností je mnohem více a už zbyla prakticky jen pí H. Na toto zdůvodnění reagovala znovu zast. R. poznámkou, že počet zaměstnanců byl vždy dostačující a navíc nyní byla na úřad přece nakoupena nová výpočetní technika, vše je propojené, a tudíž by logicky mělo být práce méně……. Ve stejném duchu se vyjádřila i zast. Bar. Zast. Ben. dodala, že finanční ohodnocení ve výši 250 Kč/hod pro zastupující účetní je hodně nadsazené. Zast. N. přešla k tématu "strategický plán městyse" a zajímalo ji, kolik bude stát a jestli je skutečně nutný, protože na úřadě se již takové dokumenty nacházejí a vzhledem k tomu, že často dochází k různým změnám ve vývoji městyse, jsou pak prakticky nepoužitelné. Starosta pravil, že strategický plán se bude tvořit půl roku, zapojí se do toho i občané a městys by se podle toho dokumentu měl potom ubírat, bez toho se dle starosty nedá plánovat. V bodě č. 7 schválilo ZM 9 hlasy závěrečný účet městyse za rok 2014 a stejným počtem hlasů odsouhlasilo v bodě č. 8 účetní závěrku městyse za rok 2014. V bodech č. 9 a 10 bralo ZM na vědomí účetní závěrky a závěrečné účty DSO Orlice a DSO Obecní voda za rok 2014.

Nejproblematičtějším bodem celého zasedání byl bod č. 11 - Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory AFK a TJ Sokolu Častolovice. V minulých letech se poskytovaly finanční příspěvky spolkům pouze na základě rozhodnutí ZM. V letošním roce ale vešel v platnost nový zákon, podle kterého musí být s každým spolkem sepsána smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory. To samo o sobě ještě není problém. Nicméně RM na svém zasedání dne 27.4.2015 s předstihem rozhodla o dílčí částce 49 000 Kč pro oba spolky, aniž by byly smlouvy podepsané. Na tomto veřejném zasedání mělo ZM rozhodnout o oněch smlouvách. Zastupitelé se ovšem nemohli dohodnout, zda částky uvedené ve smlouvách mají být poníženy o zmíněných 49 000 Kč, které již byly AFK dokonce vyplaceny, protože se jim nedostávalo peněz na další provoz. TJ Sokol prý tuto dílčí částku prozatím neobdržel, jelikož ji akutně nepotřebuje. Vzhledem k očividné bezradnosti zastupitelů bylo jednání přerušeno. Během asi 15 minutové pauzy nakonec zastupitelé dospěli k snad přijatelnému řešení i za vydatné pomoci zast. Ben., která se v zapeklité situaci díky své právnické praxi orientovala asi nejlépe. Výsledkem debaty tedy bylo rozhodnutí, že RM odsouhlasila 49 000 Kč pro oba spolky a ZM zbylých 241 000 Kč, respektive 101 000 Kč. Ačkoli byl tento bod skutečně velmi sporný, a dokonce i místost. T. po opakovaném upozornění opozičních zastupitelů přiznal, že by v tom mohl být renonc, zast. H. reagoval na první nesouhlasné poznámky opozičních zastupitelů slovy: "Kdo to chtěl pochopit, tak to pochopil". V rámci tohoto bodu se zast. Č. ptala, jaká opatření jsou učiněna pro případ, že spolek nedodá své vyúčtování na úřad do 31.12. daného roku. Starosta ujistil přítomné, že za nedodržení termínu jim nebude v dalším kalendářním roce žádná dotace přiznána. Zast. Č. přidala ještě dotaz ohledně využití finanční podpory u AFK. Jelikož byl mezi přihlížejícími občany přítomen p. Š., který momentálně působí ve funkci prezidenta AFK Častolovice, předal mu místostar. T. slovo. Pan Š. objasnil, že peníze jsou na údržbu a sportovní činnost, ale že konkrétní položky z hlavy neví a podivil se, že zastupitelé ve svých podkladech nemají přílohu č. 1, ve které je vše detailně uvedeno (pozn. později sám dokument dohledal a přečetl přítomným výčet položek z žádosti o dotaci). Zast. Bar. připomněla, že i v loňském roce získala AFK poměrně vysokou částku, která byla zdůvodněna účastí mužstva v A třídě. Letos se ale v Častolovicích A třída hrát nebude, tak proč tolik peněz? P. Šupler odpověděl, že jsou potřeba např. na stavební úpravy či naftu, ale že v případě nedočerpání a nedoložení výdajů se prostředky vrátí.

Bod č. 12 patřil pozemkové reformě. Starosta uvedl, že došlo k aktualizaci plánu společných zařízení. Jedná se tedy o cesty, a to i ty virtuální uvnitř polí, a má se rozhodnout o 3 prioritách pro případ, že by pozemkový úřad dostal dotaci a chtěl peníze investovat. Návrh zněl: 1) opravit silnici z ulice Štefánikova do Čestic, 2) z ulice Štefánikova k Obecnímu rybníku a 3) od odbočky na Paseky do Hřibin. Zast. N. vyslovila nesouhlas s posunutím biokoridoru a zeptala se na platby soukromých vlastníků pozemků, o kterých se v dokumentu píše. Odpovědi od starosty či jiné kompetentní osoby se však nedočkala. Zda odpovědět nechtěli nebo neuměli, toť otázka. Hlasování k tomuto bodu dopadlo poměrem 8:2:5 a i to zřejmě svědčí o tom, že někteří zastupitelé neměli o této problematice ucelené informace, neboť stále nedostávají materiály pro jednání s dostatečným předstihem, což během tohoto zasedání nejednou zaznělo.

V bodě č. 13 zastupitelstvo projednávalo porušení rozpočtové kázně. Úvodu k tomuto bodu se ujala zast. N., jelikož jde ještě o nedořešenou záležitost z dob jejího působení na radnici. V roce 2010 čerpala jako starostka městyse na základě žádosti o dotaci ve výši 950 000 Kč podané předchozím vedením městyse na Ministerstvo pro místní rozvoj příspěvek na bydlení v ulici Polnodvorská. Poté bylo třeba zaslat vyúčtování a především fakturu od firmy Sovis na určitou částku, kterou ale firma nedodala. Starostka tehdy podala včas na ministerstvo žádost o prodloužení lhůty, což měla telefonicky a mailem přislíbeno, ale ministerstvo odpovědělo po příslušné lhůtě a tím pádem byl městysi stanoven platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 47 500 Kč. Zast. N. ale sdělila, že existuje možnost požádat o prominutí platby, čemuž se starosta podivil a osočil bývalou starostku, že již dávno mohla s touto žádostí vypomoci, protože on sám při přebírání úřadu vše nestihl…. Zast. N. podotkla, že při předávání zvlášť vyčlenila odvolání k tomuto dle jejího mínění nesmyslnému rozhodnutí, odpověď přišla až za současného vedení, které ji však o tom neuvědomilo, souhlasila ale, že pokud starosta nebude schopen žádost vyřídit, pomůže mu.

Aktualizace jednacích řádů kontrolního a finančního výboru se skrývala pod bodem č. 14. Jednalo se pouze o doplnění a opravu termínů, proto byl bod bez dalších průtahů jednohlasně schválen. Dalším bodem byla směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kde proběhly změny oproti původní verzi. Hlasování v poměru 9:1:5 neslo též známky rozpaků a k této problematice se pak vrátili občané v rámci diskuze. Daleko bohatší rozprava se rozvinula v bodě č. 16., kterým bylo rozpočtové opatření týkající se rekonstrukce víceúčelového hřiště na Sokolské zahradě a také dotace Svážíme bioodpad z městyse Častolovice. Původně byla v rozpočtu schválena na opravu víceúčelového hřiště částka 100 000 Kč. Po provedené analýze byl nejprve návrh navýšit tuto částku na 751 000 Kč (pozn. dle starosty by byly použity přebytky z hospodaření z předchozího období), nicméně starosta nakonec navrhl částku navýšit na celých 800 000 Kč, neboť kromě opravy povrchu je třeba i plot, sítě atd. Zast. N. souhlasila s výběrem typu povrchu a chtěla vědět, které firmy byly poptány na realizaci výměny povrchu. Starosta trochu podrážděně odvětil, že se ještě nehlasuje o smlouvě a že taková částka byla nabídnuta jednou konkrétní firmou z Holic. Zast. Málek jeho slova potvrdil a ujistil přítomné, že částka je pouze orientační a že určitě proběhne výběrové řízení dle platné směrnice. Starosta ještě dodal, že pokud bude částka vyšší, zastupitelstvo se bude muset sejít znovu.

Na 17.místo programu byly zařazeny petice občanů, které se týkaly rekonstrukce silnice I/11 v ulici Masarykova. Starosta informoval přítomné o existenci dvou petic, ovšem mylně uvedl, že jedna byla pro a druhá proti, na což reagovala i zast. R. a upřesnila, že první petice nebyla proti, ale signatáři pouze žádali o určité úpravy. Starosta odvětil, že se jedná o stavbu jako celek a že petičníci museli vědět, že žádná změna není možná…… Tento bod bralo zastupitelstvo pouze na vědomí.

V bodě č. 18 bylo nezbytné schválit zastupování starosty v době nemoci či dovolené, což přikazuje zákon, a zastupitelstvo jednohlasně zvolilo uvolněného místostarostu. Devatenáctý bod programu byl věnován prohlášení pí A. a stížnosti p. V. adresované ZM. Trochu překvapivě nebyla ani jedna písemnost přečtena, tudíž přítomní občané neměli ani tušení, oč se jednalo (zastupitelé znění obdrželi v zaslaných materiálech). Starosta se pouze dotázal, zda se k tomu chce někdo vyjádřit. A protože se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil, slova se ujala sama pisatelka prohlášení a stručně shrnula jeho obsah. Řekla, že v podstatě proti starostovi nic nemá, ale způsob vedení této schůze jen potvrzuje to, co napsala. Připomněla, že ji nedávno kriminalizoval, ačkoli on sám to svedl na vedení městyse, a krátce se vrátila ke své nedávné zkušenosti s přestupkovou komisí. Dále také ve svém prohlášení apelovala na ZM, aby uvážilo odvolání starosty pro dobro Častolovic. Upozornila také, že starosta si vše bere osobně, což je důkaz jeho nezralosti. Za obrovskou chybu považuje "zbavení se" pí B., za kterou by se jen těžko hledala náhrada, a zmínila také absurdní zásah Policie ČR na radnici, kdy měla být vyvedena zast. N. z tajné schůzky koaličních zastupitelů. K vystoupení pí A. zast. Bar. jen poznamenala, že stížnosti pouze dokreslují to, co tady vidíme a uvedla na pravou míru nařčení, že opozice vše boří, neboť s počtem 7 hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu to je skutečně nemožné. Ujistila přítomné, že opozice bude vždy hlasovat ve prospěch Častolovic, pokud bude vše v pořádku. Dvacátého bodu jednání, který se týkal smlouvy o spolupráci 8 subjektů v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Kvasiny, se ujal místostarosta P. a snažil se vysvětlit podstatu věci. Přítomní se dozvěděli, že by měla být podepsána smlouva mezi KHK, Solnicí, Kvasinami, Rychnovem n. K.,Častolovicemi, Opočnem, Černíkovicemi a ŘSD, která by zahrnovala podporu občanské vybavenosti, dopravy, nemovitostí, atd. Zast. N. se smlouva zdála dost zavazující a zajímalo ji, do jaké míry bychom se na všem museli podílet. Místo odpovědi se jí dostalo upozornění, že smlouva musí být poslána už následující den a že to tedy spěchá a přidal výčitku, proč se opoziční zastupitelky neptaly dřív. Jak ale mají dopředu vědět, co se bude na zastupitelstvu projednávat, to už jim nikdo nevysvětlil…….I zast. Ben. se smlouva jevila jako příliš abstraktní, a protože ani starosta nepodal detailnější vysvětlení, přečetl místostarosta P. závazky smluvních stran a ZM následně smlouvu deseti hlasy schválilo.

Bod č. 21 byl stažen z programu jednání, a tak se mohlo plynule přejít k přidanému bodu č. 22, tedy dotacím na zateplení a výměnu oken sálu a restaurace U Lva a Svážíme bioodpad z městyse Častolovice. V případě zateplení a výměny oken objektu U Lva by se jednalo o částku 3 200 000 Kč, přičemž se musí zpracovat projekt, provést výběrové řízení na zhotovitele díla a částku je nutné profinancovat ještě letos. Starosta vyslovil domněnku, že zařízení se tak stane navštěvovanější a oprava zpříjemní život všem lidem v městysi. V rámci dotace týkající se bioodpadu se žádá o štěpkovač, svozové auto či kompostéry pro občany, které bude městys pronajímat na 5 let za symbolickou cenu. Zast. N. pochválila vedení městyse za snahu shánět dotace a požádala starostu o přečtení informací o financování obou dotací ze zaslaných rozhodnutí. To ale starosta učinit nemohl, protože rozhodnutí by mu měla teprve přijít, a to, dle jeho slov, během jednoho až tří týdnů. Přidělení dotací vzalo ZM na vědomí, ale menší zádrhel nastal, když mělo být odhlasováno proplacení faktur za podání žádostí. Zast. R. navrhla bod rozdělit a platbu odhlasovat až na příštím ZM po obdržení rozhodnutí. Tento návrh však nebyl akceptován a ZM poměrem 8:2:5 souhlasilo s proplacením faktur.

Diskuzi, která tentokrát v programu nechyběla, otevřela zast. R. a znovu se vrátila k již několikrát probíranému problému s pozdním zasíláním materiálů na ZM opozičním zastupitelkám. Starosta totiž nejednou během zasedání poznamenal, že se mohly na úřadě zastavit a zeptat se na to, co je zajímá. To by ale bylo možné pouze v případě poskytnutí podkladů s dostatečným časovým předstihem. Zast. R. nakonec přítomné překvapila velmi zvláštním dodatkem, a sice že jí bylo řečeno, že opoziční zastupitelky budou dostávat materiály tímto způsobem tak dlouho, dokud bude jednou z nich zast. B. a nebude se chovat slušně….. Poté se do diskuze vložila zast. Bar. s komentářem, že zast. R. odpověď k právě řečenému stejně nedostane a zeptala se na Spolkovou komisi. Chtěla znát jména jejích členů a podivila se, že první zápis měl až květnové datum. Zast. M. odkázal na webové stránky městyse, kde byl zápis ze schůze spolku zveřejněn a tam že je prý vše uvedeno. Následně se do diskuze přihlásila zast. Bač. a objasnila, proč na plakátech Pohádkové cesty byla uvedena Spolková komise. Důvodem byl fakt, že právě přes Spolkovou komisi byl městys požádán o finanční podporu a ta ji garantovala. V dalších minutách už se ke slovu dostali i přítomní občané, a tak prvním tazatelem byla p. K., která se vrátila k tématu pozemkových úprav a chtěla vysvětlit zmínku o placení za pozemky, protože zast. N. na tento dotaz odpověď nedostala a na dřívějších schůzkách s majiteli pozemků se o tom také nemluvilo. Starosta chvíli cosi hledal ve svém notebooku, ale protože ani tam odpověď zřejmě nenašel, slíbil paní K. zaslat vysvětlení písemně. Pan B. ve svém vstupu nejprve apeloval na RM, aby přehodnotila své stanovisko ohledně snížení osobního příplatku ředitelce školy. Dle jeho názoru nemá smysl stavět na inspekční zprávě, ale je třeba ředitelku motivovat. Potom ho ještě zajímalo, proč se schvalovala směrnice o veřejných zakázkách, když existuje zákon o veřejných zakázkách a navíc tam dle jeho názoru schválili chybné věci, např. zákon ukládá minimálně 5 uchazečů, tady schváleni 3, zákon ukládá minimálně 15 denní lhůtu,…. Starosta oponoval, že směrnici doporučila kontrola z KHK a byla jim přeposlána v tomto znění. Pan J. poprosil o opravu místního rozhlasu. Místostar. P. ho ujistil, že se na opravách již začalo pracovat a zároveň se distancoval od problémů s rozhlasem, protože dle jeho slov ho měl v minulém volebním období na starosti tehdejší místost. V. Zastupitelka N. upozornila, co všechno se na rozhlase v minulém období upravovalo a místostarosta P. byl členem RM, tak by to měl vědět … Následoval další vstup zast. N., která se znovu vrátila k pozemkovým úpravám a přečetla odstavec ze smlouvy, kde se přímo píše že "vlastníci uvedení na LV uhradí částku představující rozdíl mezi původní a novou cenou pozemků". Tento fakt vlastníkům nikdy nikdo nesdělil, což potvrdila i pí K. Starosta místo relevantní odpovědi již poněkolikáté osočil bývalou starostku, že s Pozemkovým úřadem v minulosti jednala, ta odvětila, že ano, nikdy se však nehovořilo o žádných platbách, proto se na ně nyní ptá. Celou situaci nakonec zachránil p. B., který byl též přítomen na všech schůzkách majitelů pozemků a objasnil, že s každým majitelem se úprava řešila osobně a maximální rozdíl ve výměře byl 10%. Menší pozemek se dorovnal lepší bonitou půdy a naopak, tudíž k žádným doplatkům by nemělo dojít. V případě, že byl rozdíl ve výměrách výrazně větší, rozdíl se samozřejmě musel doplatit.

Po přečtení předchozích řádků si asi každý sám udělá obrázek o tom, jak asi zasedání probíhalo. Jisté je ale jedno, o hladkém průběhu nemůže být řeč. Na vině je především špatná informovanost opozičních zastupitelů, kterým se důležité materiály nezbytné pro zodpovědnou přípravu na veřejné zasedání dostávají do rukou skutečně na poslední chvíli (dokonce dost podstatná část 2.6. elektronicky ve 22.15hod.). Svůj díl viny na poněkud nepřipraveně působícím zasedání ale nese především sám předsedající, jehož schopnost bezprostředně reagovat v případě potřeby je zatím velmi chabá. Snad si kompetentní osoby vezmou z ne příliš vydařeného jednání ponaučení a do příště se pokusí zmíněných nedostatků vyvarovat.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama