Postřehy a dojmy ze zasedání ZM 3.6.2015

3. července 2015 v 14:15 | DDČ |  O radnici

POSTŘEHY A DOJMY Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ČASTOLOVIC KONANÉM V HUDEČKOVĚ SÍNI VE STŘEDU 3. ČERVNA 2015


POSTŘEH PRVÝ: židle pro občany byly poprvé za dvanáct let existence zasedání v těchto prostorách uchystány jen na straně u dveří. Protože je z pódia naproti lépe vidět na jednající, přenesl si pohotový návštěvník svou židli právě tam. Ostatní si mohli všimnout, že byl pak odsud dost vehementně vykazován samotným panem starostou, ale když si tak počínal další občan, patrně váženější (nebo snad větší příznivec vládnoucí koalice...?), byl klid, a tak míst se svými židlemi pak využili ještě tři občané.

POSTŘEH DRUHÝ: málokdo zaznamenal, že zásoba malých i větších PET lahví s vodou byla tentokrát určena, asi také poprvé, nejen zastupitelům, ale i občanům. Přišla vhod, ten den bylo v zasedací síni dobře 30 st., větrák nebyl zapnut, leč dobré duše asi po hodině jednání otevřely aspoň dveře do chodby a vzadu okno. Občanů bylo přítomno kolem dvaceti, zastupitelé se sešli v plném počtu patnácti, čekalo se pouze na neuvolněného místostarostu, a to asi sedm minut.

POSTŘEH TŘETÍ: zdá se, že kamenem úrazu je používání mikrofonu při jednání, protože uživatelé vesměs, až na výjimky, bez něj nedovedou i v tak malé, akusticky dobré prostoře mluvit nahlas, srozumitelně, se správnou artikulací i dikcí. (Další otázkou asi bude i obsluha moderní techniky...) Jak si nevzpomenout na zašlé časy proslaveného ochotnického divadla. Vždyť Častolováci se svého času probojovali až na Hronov a péče o řeč patřila k přísně sledovaným disciplínám náročných soutěží. Pro nepamětníky: ochotnické divadlo se pěstovalo v 90 obcích našeho okresu, takže mluvit srozumitelně a se správnou artikulací uměli tehdy lidé i bez vysoké školy. Současná náprava při vedení schůzí (i při veřejných projevech do "obecního" rozhlasu) není bez odborného školení možná. Proto mnohdy nebylo vůbec rozumět tomu, o čem se mluví, i když netrpíte sluchovou poruchou.

POSTŘEH ČTVRTÝ: po zdlouhavém projednání pátého bodu ze dvaadvaceti (bod 21. Návrh mimosoudního vyrovnání s firmou Sovis byl na poslední chvíli stáhnut z programu), k čemuž došlo v 19:26, tedy více než po hodině, bylo jasné, že schůze bude trvat dlouho. Dlužno říct, že většinu toho času spotřebovalo čtení zápisů jak ze 4. veřejného zasedání (poznámka: zápis obsahuje podle zjištění opozičních zastupitelek některé zkreslené a nepravdivé informace), tak ze schůzí Rady městyse, jichž se za tři uplynulé měsíce konalo devět.

POSTŘEH PÁTÝ: aby mohla být diskuse k jednotlivým bodům programu úspěšná, tedy aby
jednání nepůsobilo chaoticky, je třeba, aby zastupitelé, zejména opoziční, dostávali podkladové materiály v únosném předstihu, protože všichni zastupitelé až na pár výjimek (starosta, místostarosta a zastupitelé-senioři), mají své občanské povolání, případně rodičovskou (mateřskou) dovolenou. Na této schůzi vyšlo najevo, že část materiálů byla zaslána jen tři pracovní dny předem, tj. ve čtvrtek 28.5.2015 večer, některé pak dokonce až v předvečer konání schůze, tedy v úterý 2. června ve 22.15hod. Na tento nedostatek poukazovaly opoziční zastupitelky již několikrát dříve a jedné z nich bylo odpovězeno, že se tak bude dít do té doby, dokud budou mezi sebou mít (občany řádně zvolenou) zastupitelku B.
Nedostatečná příprava i ze strany koalice, a dokonce i vedení radnice (poznámka: podle zápisu RM-16-2015 schválila Rada městyse termín konání a program veřejného zasedání už 18. května 2015) se ukázala ostatně i při formulaci usnesení ke spornému bodu ohledně smluv na finanční podporu AFK a Sokola, což kromě jiného vedlo k dotazu, zda je výrok o příčinách pozdního zasílání podkladů opozičním zastupitelkám pravdivý. Koaliční zastupitel M. se výmluvným gestem k výroku přiznal, starosta ani nikdo jiný jej nevyvrátil. Vyděračsky znějící podmínku včasného zasílání materiálů lze hodnotit jako bezprecedentní porušení základních právních, ale i etických norem spolupráce koalice a opozice, jak ji ve svých volebních programech proklamovalo zejména TOP 09, ale i hnutí ANO, za něž kandidovali dva hlavní představitelé obce. Nám všem by se tady mělo příjemně, společně a spokojeně žít a ne si dělat naschvály, žít ve strachu, tajnostech a hašteření. Městečko by se snad mělo tmelit a ne rozvracet hrou na politiku.

POSTŘEH ŠESTÝ: jak důležité je, aby v čele zastupitelstva, a tím i obce, stál člověk, ať muž či žena, rozvážný, pevných nervů, přitom i se smyslem pro klidnou a důstojnou komunikaci, vyniklo na zasedání 3.6.2015 - zejména při jednání o bodech, v nichž nepanovala shoda. Na řídícím schůze bylo možno pozorovat silné rozčílení, až bezradnost, protože se uchyloval i k jízlivostem, které ovšem ke kultuře projevu starosty naprosto nepatří. Říci na adresu opoziční zastupitelky, už zmíněné paní B., že má "ostrý jazýček a ráda věci překrucuje", další výroky nebyly slyšitelné, je prostě nehorázné. Všichni, kdo znají, a proto volili zastupitelku p. B., vědí, že "ostrý jazýček má", ale má i svůj vlastní názor a nebojí se jej říci nahlas a za svým pravdivým názorem si i stojí, nemá zapotřebí se uchylovat k nějakému překrucování faktů. Pokud člověk říká věci, které se druhému špatně poslouchají, protože se nedají odpovídat, vůbec neznamená, že jde o překrucování. K jízlivostem se zpravidla uchylují mizerní středoškolští kantoři, když jim studenti tzv. přerostli přes hlavu, ztratili u nich autoritu, a protože sami sebe takoví kantoři zpravidla berou smrtelně vážně, ač by měli dokázat své mladé oponenty přesvědčit, nebo jim přisvědčit, dopadnou vesměs mizerně.

POSTŘEH SEDMÝ: aby mohlo vedení a představitelé obce budovat důvěru ve své počínání nejen u koaličních partnerů, opozice, ale také u občanů, kteří je (většinou) nevolili, je třeba, aby jednali otevřeně, férově a dokázali projednávané body posuzovat objektivně ze všech stran, ne jen z té své. Markantní příklad zcela subjektivního pohledu se objevil při dotazu, proč bylo RM sníženo osobní ohodnocení ředitelky ZŠ a MŠ, neboť uvedené hodnocení že "dlouhodobě nebylo dosahováno velmi dobrých výsledků" je příliš nejasné. Po delším váhání tedy zacitoval starosta z inspekční zprávy České školní inspekce (ČŠI) natolik negativní pohled, že neznalý a nezasvěcený občan by musel žádat ne snížení osobního příplatku, ale okamžité odvolání z funkce, ne-li dokonce i ze školství!!! Přitom je známo, že starosta je zároveň spolu s dvěma dalšími koaličními zastupiteli členem Školské rady, která na své schůzi 26. května 2015, tedy týden před konáním 5. zasedání zastupitelstva zjistila, že nejméně v jednom případě ze dvou uvedených nedošlo k porušení par. 1 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., a dle zápisu ze Školské rady i starosta a ostatní koaliční zastupitelé hlasovali pro to, aby byl vznesen dotaz, zda jde v této věci zjednat nápravu. Vytržení jen negativního hodnocení z celého kontextu zprávy ČŠI lze hodnotit jako zkreslování hodnocení ředitelky školy, a to hrubé.

POSTŘEH OSMÝ: důvěru občanů k představitelům obce lze získávat vzájemnou komunikací, otevřeným jednáním, v němž je prostor na to, aby byly ze strany vedení přiznány i chyby, jichž se dopustilo, a nebyla mu proti mysli řádná omluva. Chybujeme totiž všichni, proto musí být omluva za chybu i věcí cti. V bodě 19. bylo na pozvánce veřejného zasedání uvedeno: Prohlášení a stížnosti. Co si má pod těmi slovy představit občan, není a ani na zasedání nebylo známo. U tohoto bodu zaznělo pouze ze strany starosty, že jde o prohlášení paní A., a stížnost že podal pan V. Ani prohlášení ani stížnost přečteny nebyly a nikdo nebyl ani seznámen s postupem vedení. O osvětlení se pokusila podavatelka Prohlášení. Ve skutečnosti šlo o návrh na odvolání starosty z funkce pro nezkušenost a osobnostní nevybavenost. Podavatel stížnosti na schůzi nebyl. Tento bod byl bez rozpravy ukončen vzetím na vědomí.

POSTŘEH DEVÁTÝ: budeme-li se, jak je to teď v módě, domnívat, že spokojený a klidný život v našem milém městysi obstará vedení a koalice tím, že bude zdůrazňovat, jak úžasná věc je zřízení kompostéru na bioodpad, zateplení restaurace U Lva, zakoupení projekčního zařízení a obnovení tradice promítání, jde jen o jednu, materiální stránku věci. Jenže o takové zlepšení se staralo, a to velkou měrou, i vedení minulé. Je třeba říci, že opravdu důležitý biokompostér zařizovala už minulá starostka, která měla dokonce i přislíbenou dotaci, ale svůj záměr nemohla realizovat pro nevůli některých zastupitelů, kteří jsou zvoleni i nyní, a teď hlasují vehementně pro. Rovněž zateplení restaurace bylo už plánováno. Uznalo-li vedení za finančně únosné pořídit vlastní provozování filmových projekcí, navazuje tím na snahu minulého vedení obnovit oblíbené letní promítání, a jde o počin chvályhodný v případě, že už je zajištěna i rentabilita a dramaturgie, tj. výběr filmů, zejména pro děti. Je nám známa snaha starosty a kulturní komise posílit zejména kulturní vyžití dětí, i když tu žijí různé věkové kategorie. Ale stále se jedná o technicko-materiální saturaci. Vést obec znamená i péči o kulturní vystupování, vlídnou atmosféru, nastolování důvěry ne slovy, sliby, proklamacemi, ale dennodenním jednáním, chováním, vystupováním. S touto dovedností se politik buď rodí, nebo k ní je formován doma, ve škole, v okolí, a hlavně vlastním úsilím po sebepoznání.

ZÁVĚR: Jaký pán, takový kmán, Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá, Každý má, co zasluhuje , Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, Ryba smrdí od hlavy, Schody se metou odshora... Co z toho asi platí u nás? Ať si každý udělá obrázek sám... Vždyť starosta je "jinak" člověk "přátelský, čestný, spolehlivý a bez morálního pochybení", jak o něm podala zprávu regionální divize hnutí ANO, za které kandidoval. Ostatně podobné pověsti požívá "náš" starosta i mezi tenisty v Kostelci, získává přízeň u nezasvěcených lidí pro svůj sportovní, mladistvý vzhled okamžitě. Ale protože předchozí řádky nenapsal slepý ani hluchý, je možno dospět k závěru, že by starosta měl dozrát, třeba i do vyšších funkcí, než které dosáhl teď u nás, ale měl by nás co nejdříve zbavit povinnosti u jeho zrání být.

DDČ
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama